Vantaan Energia investoi jätteiden käsittelypalvelujen laajentamiseen – Boost Brothers perustamassa projektiallianssia

Vantaan Energia aikoo lähivuosina rakentaa osana investointiohjelmaansa kaksi uutta jätteiden lämpökäsittelylaitosta, jotka energiahyötykäyttävät tavallisimpia kotitalouksien ja teollisuuden vaaralliseksi luokiteltuja jätteitä sekä käsiteltyä puujätettä.

Uudet laitokset liittyvät fossiilisista tuotantopolttoaineista luopumisen investointiohjelmaan, joka vähentää energiantuotannon päästöjä ja on näin ollen tärkeä osa Vantaan Energian ilmastolupausta saavuttaa fossiiliton energiantuotanto vuonna 2026.

Hankkeet on päätetty toteuttaa projektiallianssina, ja allianssin perustamisen palvelujen toteuttajaksi on valittu rakennuttamisen ratkaisutoimisto Boost Brothers Oy. Allianssi vastaa suunnittelun ja rakentamisen lisäksi hankkeiden kokonaiskoordinoinnista ja sen päätavoitteena on mahdollistaa laadukkaalla projektinhallinnalla laitosten toiminnallisuus.

Allianssihankkeen ydin on mahdollistaa laitosten toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen

Allianssi tarkoittaa organisaatiota, jossa yhteistyökumppanit vastaavat yhdessä suunnittelusta ja toteutuksesta sekä jakavat riskit ja hyödyt. Vantaan Energia haluaa toteuttaa uusien laitosten rakennushankkeet juuri allianssimallilla.

Vantaan Energia on aiemmin toteuttanut vastaavia hankkeita EPCM-mallilla. Se on näissä hankkeissa tunnistanut malliin liittyviä kehitystarpeita ja päätynyt siihen, että parhaat edellytykset uudessa laitoshankkeessa onnistumiseksi on koko laitoksen toteuttamisesta vastaavalla ja koko laitoksen tavoitteisiin sitoutuneella projektiallianssilla.

Boost Brothers ja Vantaan Energia ovat järjestäneet osana allianssikumppanin etsintää markkinavuoropuhelun, josta saadun palautteen perusteella yhteistoiminnallinen toteutusmuoto (allianssi) kiinnostaa myös toimijoita ja on se suunta, jota kohti palveluntarjoajat haluavat mennä laajemminkin teollisissa kohteissa.

Käsillä oleva hanke on tiettävästi teollisen alan ensimmäinen koko laitoksen sisältävä projektiallianssitoteutus, jossa allianssi vastaa kokonaisuuden hallinnasta sisältäen muun muassa rakentamisen, merkittävän osan laitehankinnoista, näiden yhteensovittamisen sekä valvonnan. Päälaitehankinnat tulevat tilaajan hankintoina, mutta niiden integrointi allianssiin on yksi keskeisimmistä allianssin tehtävistä.

Vantaan Energian liiketoiminnan kehityspäällikkö Matias Siponen tuo esiin allianssihankkeen etuja ja perustelee, miksi allianssimalli haluttiin valita näihin laitoshankkeisiin: ”Projektiallianssin tavoitteet ovat lähes identtiset koko hankkeen tavoitteiden kanssa, jolloin kaikki osapuolet haluavat saavuttaa tavoitteet ja jopa ylittää ne. Kaikilla osapuolilla on vahva intressi tuoda esiin riskit ja mahdollisuudet matalalla kynnyksellä ja hallita ne hankkeen etujen mukaisesti.”

Milestone-mallilla kohti sovittuja tavoitteita

Hankkeissa hyödynnetään Boost Brothersin kehittämää milestonemallia, jossa hanketta ohjataan välitavoitteiden avulla. Tilaajalla on huonoja aiempia kokemuksia siitä, että teollisissa hankkeissa suunnitelmien hyväksymisen jälkeen työmaavaiheessa tulee vastaan tarve merkittäville kustannuksia nostaville muutoksille, jotka olisivat olleet ennakoitavissa paremmalla suunnittelulla, suunnitelmien yhteensovittamisella ja hankintasuunnittelulla. Tästä syystä tilaaja edellyttää tässä hankkeessa suunnitelma- ja hankintapakettimenettelyä.

”Yhtiön strategian mukaisesti tuotantoa kehitetään kilpailukykyisemmäksi ja ympäristöystävällisemmäksi. Uusien laitosten ansiosta siirrymme käyttämään pääasiassa kotimaisia energianlähteitä, jolloin olemme vähemmän riippuvaisia fossiilisista tuontiraaka-aineista ja näin myös hiilidioksidipäästöjen määrä Vantaalla vähenee.

Hanketasolla päätavoitteemme on laitosten toiminnallisuuden mahdollistaminen, ja käyttämällä hankkeissa sekä suunnittelu- että toteutusvaiheissa välitavoitemallia saamme jatkuvasti tietoa siitä, että hanke etenee kohti yhteisesti sovittuja tavoitteita. Ennakoimalla vältytään ikäviltä yllätyksiltä esimerkiksi aikataulujen ja kustannusten osalta”, kertoo Siponen.

Haussa uusi tapa teollisten hankkeiden toteuttamiseen

Boost Brothers vastaa hankkeiden projektiallianssin perustamisesta. Käynnissä on allianssin hankintavaihe.

”Vantaan Energian lämpökäsittelylaitoshankkeiden kiinnostus on ylittänyt kaikki odotukset. Olemme onnistuneet toimijoiden kanssa luottamuksen rakentamisessa ja olemme saaneet tarjoajilta hyvää palautetta hankevalmistelussa esitettyihin ratkaisuihin”, kertoo operatiivinen johtaja Matti Sivunen Boost Brothersilta ilahtuneena.

”Allianssimalli sopii teollisiin hankkeisiin, ja kun rakentajakin saadaan mukaan aikaiseen vaiheeseen hankkeen ohjausjärjestelmän luomiseen, kehittämään suunnitelmia ja tuomaan markkinatietoa esimerkiksi hankintojen ajoituksesta ja sisällön optimoinnista, onnistutaan luomaan parhaat edellytykset hankkeen onnistumiseksi”, jatkaa Sivunen.

Sivunen avaa näkökulmia käynnissä olevasta tarjousprosessista: ”Markkinakartoituksessa huomattiin palveluntarjoajilla olevan runsaasti ajatuksia siitä, kuinka hanke voitaisiin toteuttaa. Tästä syystä tarjousprosessi pyritään muun muassa arviointiperusteiden osalta pitämään riittävän avoimena. Hankinta-aineisto on rakennettu niin, että mahdollistetaan erilaiset, tarjoajien omiin vahvuuksiin ja ehdotuksiin pohjautuvat ratkaisuehdotukset. Haluamme antaa tarjoajille tilaa luoda parempia ratkaisuja.”

Projektiallianssin pöydällä on ainekset synnyttää kokonaan uusi tapa teollisten hankkeiden toteuttamiseen. Allianssin vastuulla on luoda kehitysvaiheessa hyvät lähtökohdat hankkeen laadukkaaseen johtamiseen. Allianssi vastaa päälaitteiden toimituksen yhteensovittamisesta, mikä on koko hankkeen onnistumisen perusta. Lisäksi ennakkoon valmisteltu muutoksenhallintaprosessi tukee hankkeen sujuvaa etenemistä.

Allianssikumppanin valinta tapahtuu kesän 2021 aikana. Tavoite on saada laitokset käyttöön vuoden 2024 alussa.