Järvenpään Yhteiskoulu

Järvenpään uuden Yhteiskoulun (JYK) rakentaminen käynnistyi syyskuussa 2021. Hanke koostuu uudisrakennuksesta sekä suojellusta, perusparannettavasta vanhasta kansakoulurakennuksesta.

Uusi koulu rakennetaan kahdessa vaiheessa: ensimmäisenä rakennettiin uudisrakennus, joka valmistui tammikuussa 2023 ja toisessa vaiheessa laajennetaan uudisrakennusta sekä perusparannetaan Kansakoulunkatu 1:n rakennus.

Toisen vaiheen valmistuttua vuonna 2026 kampuksella on oppilaspaikat noin 1100 lapselle.

Järvenpään uuden Yhteiskoulun rakennuttamisesta vastaa Mestaritoiminta Oy kumppaninaan Boost Brothers Oy, joka toimii hankkeessa rakennuttamisen asiantuntijana. Boostin vastuulla JYK-hankkeessa ovat hankesuunnittelu, suunnitteluhankinnat, suunnittelunohjaus sekä projektinjohtourakoitsijan hankinta.

Boostin tehtäviin hankkeen 1. vaiheessa kuului myös käyttäjäyhteistyön organisointi, projektin toteutuksen auditointi, LVIA-valvonta ja tilaajan erillishankintojen, kuten irtokalusteiden hankinta sekä käyttöönoton koordinointi.

Hanke toteutetaan Boostin kehittämällä Milestone-ratkaisulla

Koko hankkeen suunnittelu ja toteutus on ositettu Boostin Milestone-ratkaisun mukaisiin välitavoitteisiin. Milestone-ratkaisu hyödyntää ennalta suunniteltuja ja sovittuja välitavoitteita hankkeen etenemisen seurantaan. Ratkaisu tarjoaa asiakkaalle tilaisuuden ohjata hanketta haluttuun suuntaan sekä puuttua mahdollisiin epäkohtiin hyvissä ajoin.

Hankkeen 1. vaiheen toteutusmuodoksi määriteltiin projektinjohtourakka. PJU-hankinta tehtiin avoimella menettelyllä, soveltaen ns. ”ranskalaisen urakan” mallia, jossa tilaaja on määritellyt PJU:n tavoitehinnan. Tavoitehinta määriteltiin Boostin tekemän kustannuslaskennan perusteella hankinnan suunnitelma-aineistolle, joka oli ohjattu hankesuunnitelman mukaiseen hankkeen budjettiin.

Hankintaan sisällytettiin myös kehitysvaihe, jotta urakoitsijan asiantuntemus ja kehitysehdotukset pystyttiin hyödyntämään jo yleissuunnitelmissa. Suunnitteluvaiheen onnistuminen kustannustenhallinnassa helpotti kustannustavoitteisiin pääsemistä yleisen kustannusnousun aiheuttamista haasteista huolimatta.

Hankkeen 1. vaihe, uudisrakennus, valmistui ennalta määritellyssä aikataulussa.

Onnistuneella käyttäjäyhteistyöllä varmistetaan tilojen toiminnalliset tavoitteet

Uudisrakennuksen hankesuunnitteluvaiheessa hyödynnettiin Boostin ohjaamaa työpajatyöskentelyä yhdessä koulun rehtoreiden ja henkilökunnan kanssa, millä varmistettiin tilojen käyttäjien toiminnalliset tavoitteet.

Hankesuunnittelun alusta aina irtokalustus- ja sisustussuunnitteluun asti kaikissa suunnitteluvaiheissa järjestettiin käyttäjätyöpajoja, joissa kerättiin lähtötietoja suunnittelulle sekä haettiin palautetta laadituille suunnitelmavaihtoehdoille.

Hankeorganisaatio on saanut viikoittaisista käyttäjäfoorumeista oikea-aikaista lähtötietoa sekä palautetta käyttäjiltä.

Järvenpään kaupungin tilasuunnittelun pedagoginen kehittämispäällikkö Jan Mikkonen on tyytyväinen hankkeen käyttäjäyhteistyön toteutukseen:

– Hankkeessa Boostin rakennuttamisen asiantuntija on auttanut käyttäjäpuolta vahvasti. Boost on valvonut ja varmistanut, että käyttäjien suunnalta tulleita ehdotuksia ja asioita on viety suunnitteluun ja sen myötä toteutukseen. Boost on lisäksi auttanut viikoittaisten käyttäjäfoorumeiden asioiden ja aiheiden valmistelussa sekä käsittelyssä. Näin käyttäjäpuoli on voinut olla levollisin mielin siitä, että heidän tahtotilansa on huomioitu hankkeessa ja se näkyy myös toteutuksessa.

Lisätietoja JYK-hankkeesta Boostilla

Jussi Alanko-Luopa

jussi.alanko-luopa@boostbrothers.fi

Puh. 0400 845 700