Rakennuttaminen

Tuomme tilaajan käyttöön tutkittuun tietoon perustuvat rakennuttamisen palvelut.

Tarjoamme kaikki tilaajan tarvitsemat palvelut sekä tavanomaisten että vaativien talonrakennushankkeiden valmisteluun ja toteutukseen. Teemme tarveselvityksen, hankesuunnittelun, hankestrategian ja toteutusmuotoselvitykset, kustannuslaskennan ja -ohjauksen, hankinnat, projektinjohdon ja valvonnan sekä käyttöönoton fasilitoinnin, projektin auditoinnin ja vaikutusten arvioinnin. Autamme rakennuttamisen asiakkaitamme onnistumaan myös erikoispalveluilla esimerkiksi tutkimuksessa ja kehittämisessä sekä ympäristö- ja elinkaaritavoitteiden asettamisessa ja rahoituksessa.

Palvelut räätälöidään tilaajan ja hankkeen tarpeiden mukaisesti. Toimimme aina riippumattomasti, mikä tarkoittaa sitä, että emme ole kallellaan esimerkiksi tiettyyn toteutusmuotoon, rahoitusmalliin tai toimijaan.

Tarveselvitys ja hankesuunnittelu

Teemme kaikki tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheen rakennuttamistehtävät laadukkaasti, tehokkaasti ja nopeasti. Olemme erikoistuneet nopeaan käyttäjälähtöiseen hankevalmisteluun. Siinä käyttäjät osallistetaan valmisteluun, vaihtoehtoja vertaillaan ajantasaiseen kustannustietoon perustuen, ja päätökset tehdään aikataulussa laadukkaaseen aineistoon perustuen. Tuomme tarpeenne mukaisesti käyttöönne uusimmat hankevalmistelun työkalut, esimerkiksi Haahtelan TVD-simulaatiomallin, jonka avulla vaihtoehtojen vertailu on nopeaa ja läpinäkyvää. Teemme toiminnallisen tilamitoituksen, jolla optimoidaan tilojen käyttö ja tilaajalle tuotettava arvo.

Hankestrategia ja toteutusmuotoselvitys

Teemme hankestrategian ja toteutusmuotoselvityksen. Hankestrategiassa kuvataan ja yhteiskehitetään hankkeen tavoitteet ja mittarit, jotka ohjaavat hankkeen päätöksentekoa, hankintoja, yhteistyötä ja toteutusta. Toteutusmuotoselvityksessä selvitetään, kehitetään ja valitaan sopivin toteutusmuoto hankkeelle ja hankestrategian toteuttamiseen.

Kustannuslaskenta ja -ohjaus

Laadimme kustannuslaskelmat laadukkaasti ja tehokkaasti hankkeen kaikissa vaiheissa. Hyödynnämme sujuvasti sekä tavanomaisia että uusia laskentamenetelmiä, esimerkiksi Haahtelan TVD-simulaatiomallia.  Ohjaamme hankkeen suunnittelua ja rakentamista tilaajan kustannus- ja laatutavoitteiden mukaisesti.

Hankinnat

Valmistelemme ja toteutamme julkiset hankinnat yhdessä tilaajan kanssa. Teemme hankintasuunnitelman ja -strategian. Valmistelemme hankintalain mukaiset hankinta-asiakirjat. Järjestämme korkeatasoiset markkinavuoropuhelut, koordinoimme hankintaprosessin eri vaiheet ja osallistumme neuvotteluiden läpivientiin. Autamme tarjousten pisteytyksessä, perustelumuistion laatimisessa ja viestinnässä. Erityisosaamistamme ovat laatuperusteiset neuvottelupohjaiset hankintamenettelyt.

Projektinjohto ja valvonta

Toimimme rakennushankkeen projektipäällikkönä, ja toteutamme projektinjohto- ja koordinointitehtävät hankkeen kaikissa vaiheissa. Teemme rakennustöiden ja teknisten töiden valvontatehtävät. Työskentelemme siten, että hankkeet onnistuvat ja ihmisten on mukava työskennellä hankkeessa.

Projektin auditointi

Auditoimme rakennushankkeen tilanteen laadukkaasti ja tehokkaasti. Tyypillisesti noin 3-6 kuukauden välein toteutettavan mittauksen avulla tilaajalla on ajantasainen käsitys siitä eteneekö hanke aikataulussa ja pysyykö se kustannus- ja laatutavoitteissa. Mittaustiedon avulla mahdollisiin poikkeamiin voidaan reagoida ajoissa.

Käyttöönotto

Autamme varmistamaan kohteen sujuvan käyttöönoton ja erinomaisen käyttäjäkokemuksen. Valmistelemme kohteen käyttöönottotehtävät ja aikataulun sekä huolehdimme käyttöönottoprojektin tavoitteiden mukaisesta toteutuksesta hankkeen eri vaiheissa. Palvelumme perustuu kehittämäämme käyttöönottoprosessiin, jonka avulla varmistetaan käyttöönottotehtävien huolellinen valmistelu ja organisointi, laadukas viestintä ja käyttäjäkoulutus sekä tehtävien oikea aikainen toteutus.

Vaikutusten arviointi

Toteutamme rakennushankkeen vaikutusten arvioinnin laadukkaasti ja tehokkaasti yhdessä tilaajien kanssa kehitetyllä jälkiarviointimenetelmällä. Arvioinnissa kuvaamme ja analysoimme systemaattisesti hankkeen ulkoisvaikutukset esimerkiksi ihmisten osaamisen kehittymiseen ja hankkeella tuotettuun lisäarvoon liittyen. Lisäksi dokumentoimme hankkeen toimivat käytännöt ja opit talteen tulevia hankkeita varten.

Erikoispalvelut

Autamme rakennuttamisen asiakkaitamme onnistumaan erikoispalveluilla, jotka räätälöidään ja kohdennetaan hankkeen tarpeiden ja erityispiirteiden mukaisesti. Erikoispalvelut voidaan toteuttaa myös erillisinä kokonaisuuksina.

Erikoispalveluitamme ovat ympäristötavoitteet, hiilipäästölaskenta, tutkimus- ja kehityspalvelut, rahoitusasiantuntija, allianssiasiantuntija, elinkaariasiantuntija, energiansäästöasiantuntija, erilliselvitykset ja -kustannuslaskenta, riskienhallinta, joustavuustavoitteet, skenaariosuunnittelu, tietomallikoordinointi, kosteudenhallintakoordinointi, työturvallisuuskoordinointi sekä projektivalmennus.

Miten erotumme muista?

Kilpailuetumme perustuu kehittämäämme Milestone-ratkaisuun, joka auttaa tilaajia saavuttamaan hankkeen laatu-, kustannus- ja aikataulutavoitteet.

Uudessa Milestone-ratkaisussa koko rakennushanke jaetaan välitavoitteisiin. Välitavoitejaksot jaetaan tahteihin ainakin ehdotussuunnittelu- ja yleissuunnitteluvaiheissa. Toteutussuunnittelussa edetään suunnitelmapaketeittain, ja rakentaja voi tarvittaessa hyödyntää tahtituotantoa rakentamisessa.

Suunnitteluvaiheiden jakaminen lyhyempiin jaksoihin, joille on asetettu selkeät tavoitteet lopputulokselle, mahdollistaa sen, että myös päätökset jaksottuvat ja ne voidaan tehdä vaiheittain.

Tavoitteiden toteutumista seurataan suunnitteluvaiheessa parin-kolmen viikon välein, rakentamisvaiheessa parin kuukauden välein. Näin tilaajalla on ajantasainen käsitys siitä, että hanke etenee aikataulussa ja pysyy kustannus- ja laatutavoitteissa. Kun tavoitteiden seuranta on aktiivista, pystytään mahdollisiin poikkeamiin reagoimaan ajoissa.

Lue lisää rakennuttamisen julkaisuistamme täältä.

Kysy lisää palveluistamme

Petro Pöyhönen
Rakennuttamispalvelut
p. 040 660 4175