Kuva: Väylävirasto

 

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie

Valtatie 12 on valtakunnallinen itä-länsisuuntainen päätie. Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena oli varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hanke valmistui loppuvuodesta 2020 ja sen tilaajana toimi Väylävirasto.

Hankekokonaisuus koostui kahdesta eri hankeosasta 1) hankeosat 1A ja 1B: valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja 2) hankeosa 2: maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen.

Boost Brothers toimi allianssimallilla toteutetussa 1B-hankeosassa tilaajan hankinta- ja allianssiasiantuntijana. Siihen sisältyvät muun muassa Launeen, Kujalan ja Nikulan eritasoliittymät, valtatien 12 kaksiajoratainen osuus välillä Okeroinen – Kujala sekä Patomäen ja Liipolan tunnelit sekä 12 siltakohdetta. Lisäksi Boost suoritti myös jälkiarvioinnin Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankekokonaisuuden vaikuttavuudesta ja kehitti tarkoitukseen sopivan rakennushankkeiden onnistumista mittaavan menetelmän.

Suuri hanke toteutui aikataulussa ja budjetissa

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie on viime vuosien suurimpia infrainvestointeja Suomessa. Se valmistui luvatusti joulukuussa 2020, mikä alitti hankkeen toteutuspäätöksen mukaisen tavoiteaikataulun noin vuodella. Hankekokonaisuus toteutui alkuperäisen kustannusarvion mukaan. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 275 miljoonaa euroa, josta hankeosan 1B osuus oli yli 170 miljoonaa euroa.

Boost tilaajan hankinta- ja allianssiasiantuntijana

Allianssin kehitysvaihe käynnistyi elokuussa 2017, ja päättyi toukokuussa 2018. Tämän jälkeen toteutusvaiheen sopimus allekirjoitettiin ja työt käynnistyivät täydellä painolla. Boost Brothers toimi allianssimallilla toteutetussa hankeosassa tilaajan hankinta- ja allianssiasiantuntijana.

– Boost auttoi meitä hankkimaan ja kokoamaan erinomaiset toteutuskumppanit. Tämä oli hyvin tärkeä osa hankkeen onnistumisessa, kertoo hankkeen projektipäällikkö Janne Wikström Väylävirastolta.

– Oli suuri kunnia olla mukana tässä upeassa hankkeessa, jossa tiivis yhteistyö ja vahva yhdessä tekemisen kulttuuri oli kaiken toiminnan ytimessä, kertoo Matti Sivunen Boostilta.

Uusi menetelmä rakennushankkeen vaikuttavuuden arviointiin

Uusi kehätie valmistui alkuperäistä suunnitelmaa laajemmassa kokonaisuudessaan, alkuperäisessä budjetissa pysyen, ja noin vuoden alkuperäisestä aikataulusta etuajassa.

Koska hankkeen todettiin olevan poikkeuksellisen hyvin onnistunut, päätettiin sitä arvioida poikkeuksellisella tavalla. Boost Brothers toteutti tilaajan pyynnöstä selvityksen hankekokonaisuuden onnistumisesta, ja tätä varten Boost kehitti kokonaan uuden menetelmän rakennushankkeen vaikuttavuuden arviointiin.

Toimeksiannon sisältöön kuului arvioida, miten hankkeen tavoitteet täyttyivät, millaisia muutoksia tehtiin toteutuksen aikana verrattuna alkuperäisiin tavoitteisiin, mikä mahdollisti hankkeen valmistumisen etuajassa ja kuinka rakennuttamisen strategia, kuten hankkeen jakaminen eri osioihin, erilaisten toteutusmuotojen hyödyntäminen eri hankeosissa ja hankeosien välinen yhteistyö kaiken kaikkiaan onnistui. Tutkimusaineistoon sisältyi kyselytutkimus ja haastattelut.

Avaintekijänä tiivis ja luottamuksellinen yhteistyö

Yhdeksi onnistumisen avaintekijöistä Vt12 -hankkeessa osoittautui hankkeen eri osapuolten välinen tiivis ja luottamuksellinen yhteistyö. Myös avoin johtaminen, hankeosien yhteensovittamista tukevan toimintakulttuurin luominen sekä ketterät ja oikeudenmukaiset päätökset onnistuivat hankkeessa poikkeuksellisen hyvin.

Osana selvitystä arvioitiin myös hankeosapuolten henkilökohtaista kokemusta omasta kehittymisestä ja saaduista opeista hankkeen aikana. Hankkeen osapuolet kokivat, että osaaminen ja kyky toteuttaa hankkeita yhteistyössä eri toimijoiden kanssa kehittyivät merkittävästi hankkeen aikana. Tutkimuksen tulosten perusteella hankkeen oppien ja kokemusten aktiivinen jalkauttaminen hankkeen ulkopuolelle luo erinomaiset edellytykset muidenkin hankkeiden onnistumiselle.

Koko tutkimuksen pääset lukemaan tästä.