Kuva: Helen Oy

 

Meriveden lämmöntalteenotto -projekti

Helenin Meriveden lämmöntalteenotto -projekti edistää siirtymää kohti hiilineutraalia lämmöntuotantoa. Projekti koostuu kahdesta osasta, merivesijärjestelmästä ja Salmisaaren lämpöpumppulaitoksesta. Maailman suurimman merivesijärjestelmän hinnaksi Helen arvioi 450 miljoonaa euroa.

Merivesijärjestelmä sisältää arviolta 17 km pitkän vedenottotunnelin, joka toteutetaan tunneliporauslaitteella (ns. TBM-menetelmä). Lisäksi merivesijärjestelmä sisältää arviolta 9 km pitkän purkutunnelin. TBM-menetelmää hyödynnetään suomalaisessa kallioperässä ensimmäistä kertaa tässä kokoluokassa.

Yhteistoiminnallinen toteutus

Meriveden lämmöntalteenotto -projekti toteutetaan projektiallianssimallilla. Kansainvälisen kilpailutuksen tuloksena Helen on valinnut YIT:n ja espanjalaisen ACCIONAn allianssikumppaneiksi Helsingin Salmisaareen rakennettavaan meriveden lämmöntalteenottohankkeen tunnelijärjestelmän toteuttamiseen. Valittujen kumppaneiden kanssa muodostettu allianssi kehittää ja toteuttaa merivesijärjestelmän hankeosan täysin valmiiksi.

Allianssin toiminta käynnistyi kehitysvaiheella elokuussa 2022, ja sen arvioidaan kestävän syksyyn 2024 saakka. Kehitysvaiheessa hyödynnetään esisuunniteltua toteutusmallia ja kehitetään sitä eteenpäin määritellyillä välitavoitteilla eli milestoneilla. Kehitysvaiheen lopussa tehdään päätös noin viisi vuotta kestävään toteutusvaiheeseen siirtymisestä.

Strateginen yhteistyökumppani

Boost Brothers on toiminut projektissa Helenin strategisena yhteistyökumppanina, ja auttaa varmistamaan projektin toteutettavuutta ja osapuolten sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin osallistumalla esimerkiksi hankestrategian, hankintojen sekä kehitysvaiheen valmisteluun ja toteutukseen.

Lisätietoja Meriveden lämmöntalteenotto -hankkeesta Boostilla

Matti Sivunen

matti.sivunen@boostbrothers.fi

Puh. 040 751 5710