Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste 25.11.2022

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

1. Rekisterin pitäjä

Boost Brothers Oy, Y-tunnus: 2291220-3, Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Juho-Kusti Kajander, p. 040 750 2775, juho-kusti.kajander@boostbrothers.fi

3. Henkilötietorekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain yrityksen omiin tarkoituksiin asiakassuhteiden hoidossa.
Työnhakijoiden henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on rekisteröidä yrityksen
työnhakijat. Henkilötietoja käytetään rekrytointitarkoituksissa. Käsittelemme tietoja vain
sellaisiin käyttötarkoituksiin, joihin henkilötiedot on alun perin kerätty.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää rekisteröidyistä seuraavat tiedot:
Nimi
Yritys
Yhteystiedot (puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite)
Työnhakijan lähettämät dokumentit, kuten CV ja työhakemus, opiskelu- ja työhistoria.

5. Säännönmukaiset tietolähteet, tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään tämän lähettäessä yhteydenottopyynnön,
uutiskirjeen tilauksen tai työhakemuksen yrityksen kotisivujen kautta tähän tarkoitetulla
lomakkeella, tai yrityksen rekrytointiin tarkoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa. Boost Brothers Oy ei
luovuta tietoja muille kolmansille osapuolille.

7. Tietojensiirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Boost Brothers Oy ei luovuta tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritietoja ei säilytetä muussa kuin sähköisessä muodossa. Verkon yli siirrettäessä
tiedot suojataan SSL-tai SSH-tekniikalla. Rekisterin palvelinlaitteistoa ylläpidetään hyvän
ylläpitotavanmukaisesti. Rekisterin käyttö on ohjeistettu. Pääsy rekisteritietoja sisältävään
tietokantaan on rajoitettu sekä verkkotekniikan että henkilökohtaisten käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla. Rekisterin käyttö- ja ylläpito-oikeus on rajattu. Tietojenkäsittelyyn on
valtuutettu yrityksen toimitusjohtajan ja operatiivisen johtajan lisäksi henkilöstövastaava.

9. Tarkastusoikeus

Rekisterissä olevalla on henkilötietolain mukainen oikeus tietojensa tarkastukseen
korvauksetta kerran vuodessa. Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on
esitettävä tästä kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu tai vastaavalla tavalla varmennettu
pyyntö rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjä korjaa tiedot henkilötietolain 29 §:n mukaisesti. Tiedonkorjaamispyynnöt on
osoitettava rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietolain 30 §:n mukaiseen kieltoon henkilötietojensa
käyttämisestä.