Uutta tietoa rakennushankkeen suunnittelunohjaukseen.

Uutta tietoa rakennushankkeen suunnittelunohjaukseen

Boost Brothers toimii tilaajan rakennuttamisen asiantuntijana rakennushankkeissa. Boost kehittää jatkuvasti yhdessä tilaajien kanssa uusia toimintamalleja, joiden avulla rakennuksista saadaan entistä parempia käyttäjille ja mahdollisimman paljon lisäarvoa tuottavia kiinteistön omistajille.

Hyvä esimerkki tästä kehitystyöstä on Boostilla rakennuttamisen asiantuntijana työskentelevän DI Ari Oikarin juuri valmistunut diplomityö scrum-viitekehyksen soveltamisesta tahditetussa suunnittelunohjauksessa. Työn tulosten avulla rakennusten suunnittelua päästään kehittämään toimivammaksi ja tehokkaammaksi.

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten ketterän kehittämisen Scrum on hyödynnettävissä rakennushankkeen suunnittelunohjauksessa. Tutkimus kohdistui kouluhankkeisiin, joissa on sovellettu Boostin kehittämää Milestone-ratkaisua, jossa hyödynnetään scrumia ja tahtiajattelua.

Scrumilla suuri potentiaali rakennusalalla

Scrum on etenkin ohjelmistokehityksen puolella käytössä oleva ketterän kehityksen viitekehys. Scrumin taustalla on käytetty Lean-ajattelua ja se perustuu kokemusperäiseen tarkasteluun.

Scrum yhdistää ihmiset tiimeiksi, joilla on kaikki edellytykset päästä asetettuihin tavoitteisiin jokaisen kehitysjakson, eli sprintin aikana. Viitekehystä kuvaakin hyvin sen nimen alkuperä; termi scrum viittaa rugbyn muodostelmaan, jossa pelaajat liittyvät yhtenäiseksi muodostelmaksi tavoitteenaan liikuttaa palloa eteenpäin kohti maalia. Scrumin tärkeät peruspilarit ovat läpinäkyvyys, tarkastelu ja mukauttaminen.

Rakennusalalla Scrumia on tutkittu ja käytetty hyvin vähän. Oikari kertoo Scrumin soveltuvan kuitenkin myös rakennusalan käyttöön:

”Viitekehyksen potentiaali on tunnistettu varsinkin rakennushankkeen suunnitteluvaiheessa, jossa myös Boostin kehittämä Milestone-ratkaisu sitä onnistuneesti hyödyntää. Parhaiten Scrumia kyetään hyödyntämään niissä hankkeissa, joissa on useita asiakkaita ja tavoitteita ja joissa halutaan tuottaa arvoa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Tutkituissa kouluhankkeissa hyviä kokemuksia

Tutkimuksen toteutus jakautui kirjallisuuskatsaukseen ja haastattelututkimukseen, jossa haastateltiin hanketiimin avainhenkilöitä kolmesta ajankohtaisesta kouluhankkeesta: Järvenpään yhteiskoulu, Orimattilan yhteiskoulu ja Viialan yhtenäiskoulu. Boost toimii hankkeissa tilaajan rakennuttamisen asiantuntijana.

”Hankkeiden avainhenkilöiden kokemusten sekä kirjallisuuskatsauksen perusteella Scrum on varsin hyvin sovellettavissa rakennusalalle ja suunnittelunohjaukseen. Hankekokemusten perusteella Scrumia hyödyntävän Boostin Milestone-ratkaisun vahvuuksia ovat etenkin jatkuvan tarkastelun ja osallistamisen mahdollistama nopea kehitystyö ja ratkaisukeskeisyys”, kertoo Oikari.

Milestone-ratkaisulla merkittävää lisäarvoa suunnitteluvaiheeseen

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että Boostin Scrumia hyödyntävällä Milestone-ratkaisulla voidaan saavuttaa erinomaisia tuloksia hankkeen suunnitteluvaiheessa.

Erityisesti jatkuva tarkastelu, osallistaminen ja ratkaisujen yhteiskehittäminen luovat hankkeen suunnitteluun tilanteen, jossa kehitystyö on nopeaa ja vastaa tavoitteita. Scrumin mukaisia toimintoja voidaan hyödyntää tulevissa rakennushankkeissa potentiaalisesti hyvinkin laaja-alaisesti.

Oikari näkee Scrumissa merkittävää sovellus- ja tutkimuspotentiaalia pidemmälläkin tähtäimellä: ”Olisi hyvin mielenkiintoista seuraavaksi tutkia ja dokumentoida hankekokemukset, miten Scrum on hyödynnettävissä suunnitteluvaiheen lisäksi hankkeen toteutusvaiheessa.”

Lisätietoja tutkimuksesta ja sen tuloksista antaa rakennuttamisen asiantuntija Ari Oikari, ari.oikari@boostbrothers.fi, p. 050 555 9698.