Järvenpään yhteiskoulun uudisrakennus opetuskäyttöön – taustalla vahva käyttäjäyhteistyö

Onnistuneet toiminnalliset ratkaisut kuvaavat Järvenpään yhteiskoulun uuden koulurakennuksen tiloja, jotka on suunniteltu opetustoiminnan tarpeet huomioiden, tiiviissä yhteistyössä tilojen käyttäjien kanssa.

Boost Brothers on mukana uudistamassa Järvenpään yhteiskoulua yhteistyössä hankkeen rakennuttamistehtävistä vastaavan Mestaritoiminta Oy:n kanssa.

JYK-hanketta toteutetaan kahdessa vaiheessa, joista ensimmäisen vaiheen uudisrakennus valmistui tammikuussa 2023 ja ensimmäiset uudisrakennuksen tilat otettiin käyttöön kuluneen kevään aikana. Mestaritoiminta Oy uutisoi JYK-hankkeen vaiheista keväällä.

Toisessa vaiheessa toteutetaan laajennusosa uudisrakennukseen sekä perusparannetaan vanha kansakoulurakennus. Toisen vaiheen suunnittelu on käynnissä ja hankkeen on tarkoitus valmistua vuoden 2025 loppuun mennessä. Boost uutisoi toisen vaiheen hankesuunnitelman valmistumisesta alkuvuodesta.

Haastattelimme Boostin rakennuttamisen asiantuntija Jussi Alanko-Luopaa, joka toimii JYK-hankkeessa projektimestarina.

JYK-hankkeen ensimmäinen vaihe eli yhteiskoulun uudisrakennus on valmistunut ja otettu käyttöön. Millaisia vaiheita matkalle on mahtunut?

”Boost Brothers on ollut mukana JYK-hankkeessa aivan alkumetreiltä lähtien ja vahvasti mukana kaikissa hankkeen vaiheissa. Koko hankkeen tausta ja tarve juontaa juurensa vuoteen 2017, jolloin Boost laati Järvenpään kaupungille perusopetuksen palveluverkkoselvityksen, jossa tunnistettiin tarve uudelle yhtenäiskoulurakennukselle Järvenpään keskustaan vanhan ja huonokuntoisen JYK Urheilukadun rakennuksen korvaamiseksi. Tämän jälkeen hankkeen laajuutta ja erilaisia vaihtoehtoja on tarkasteltu useaankin otteeseen.

Hankkeen suunnitteluryhmä hankittiin vuosina 2019 ja 2020 käyttäen avointa hankintamenettelyä vahvalla laatupainotuksella. Kaupungin heikentyneen taloustilanteen vuoksi hanke päätettiin vaiheistaa kahteen vaiheeseen ja sen laajuutta pienennettiin. Boost valmisteli tämän jälkeen hankkeelle uuden hankesuunnitelman pienennetylle kokonaisuudelle, joka hyväksyttiin kaupunginhallituksessa loppuvuodesta 2020.

Hankesuunnitelman hyväksynnän jälkeen päästiin aloittamaan tiiviissä aikataulussa Boostin kehittämällä Milestone-mallilla ohjattu ehdotus- ja yleissuunnittelu.”

Miten hanke eteni toteutusmuodon valinnasta kohti käyttövalmista kohdetta?

”Hankesuunnitteluvaiheessa hankkeen toteutusmuodoksi oli määritelty projektinjohtourakka, joten projektinjohtourakoitsijaa hankkeelle lähdettiin hankkimaan keväällä 2021 valmistuneilla ehdotussuunnitelmilla, joita oli hankinnassa tarvittavilta osin täydennetty yleissuunnitelmatasoon.

PJU-hankinta tehtiin avoimella menettelyllä, soveltaen ns. ”ranskalaisen urakan” mallia, jossa tilaaja on määritellyt urakkahinnan, eli tässä tapauksessa PJU:n tavoitehinnan. Tavoitehinta määriteltiin Boostin tekemän kustannuslaskennan perusteella hankinnan suunnitelma-aineistolle, joka oli ohjattu hankesuunnitelman mukaiseen hankkeen budjettiin.

Projektinjohtourakoitsija valittiin alkukesästä 2021, jolloin käynnistettiin tiivis kehitysvaihe, jossa viimeisteltiin ja hyväksyttiin yleissuunnitelmat, käynnistettiin toteutussuunnittelu ja aloitettiin ensimmäiset hankinnat.

Boost on lisäksi vastannut kohteen LVIA-valvonnasta ja hankkeen loppuvaiheilla tilaajan erillishankintojen, kuten irtokalusteiden hankinnasta sekä käyttöönoton koordinoinnista.”

Miten JYK-hankkeessa on näkynyt viime vuosien muuttunut maailmantilanne?

”Projektinjohtourakan hankinnan ja toteutusvaiheen ajalle ajoittui useita ulkoisista tekijöistä johtuvia haasteita, ja ennalta tunnistamattomia riskejä (koronapandemia ja Ukrainan sota) realisoitui. Rakentamisen kustannustason nousu oli täysin poikkeuksellisen suurta ja toimitusketjujen toiminnassa oli merkittäviä haasteita. Näiden tekijöiden vuoksi hankkeelle määritellyt riskivaraukset ovat osoittautuneet erittäin tärkeiksi.

Toteutuneista riskeistä ja hankkeelle asetetuista erittäin tiukoista kustannus-, aikataulu-, laatu- ja toiminnallisista tavoitteista huolimatta, hankkeen keskeisimmissä tavoitteissa on onnistuttu. Järvenpään kaupunki on saanut käyttöönsä uuden toiminnallisesti laadukkaan, terveellisen ja turvallisen koulurakennuksen, joka valmistui hankesuunnitelman mukaisessa aikataulussa sekä uusi rakennus on kaupunkikuvallisesti laadukas ja ympäristöön sopiva.”

Millaista palautetta tilojen käyttäjiltä on tullut uusista tiloista?

”Tilojen käyttäjät ovat olleet tiiviisti mukana hankkeessa hankevalmistelusta lähtien, ja siten on saatu toteutettua kaupungin sekä koulun toiminnallisia tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla vastaavat tilat. Hankesuunnittelun alusta aina irtokalustus- ja sisustussuunnitteluun asti kaikissa suunnitteluvaiheissa järjestettiin käyttäjätyöpajoja, joissa kerättiin lähtötietoja suunnittelulle sekä haettiin palautetta laadituille suunnitelmavaihtoehdoille.

Laajempien käyttäjätyöpajojen lisäksi yleissuunnitteluvaiheesta lähtien on pidetty viikoittaiset käyttäjäfoorumit käyttäjän ydinryhmän kanssa koulun käyttöönottoon asti. Käyttäjä on pidetty tietoisena hankkeen etenemisestä, ja hankeorganisaatio on saanut käyttäjäfoorumeista aina oikea-aikaista lähtötietoa sekä palautetta käyttäjiltä.

Koululta saadun palautteen perusteella uuden koulurakennuksen toiminnallisia ratkaisuja voidaan pitää erittäin hyvin onnistuneina. Rakennuksen toiminnallisuus on suunniteltu opetustoiminnan tarpeet edellä niin, että tiukka budjetti ja taloudellinen tilanne on huomioitu ratkaisuissa.”

Myös Järvenpään kaupungin tilasuunnittelun pedagoginen kehittämispäällikkö Jan Mikkonen on tyytyväinen hankkeen käyttäjäyhteistyön toteutukseen:

”Hankkeessa Boostin rakennuttajakonsultti on auttanut käyttäjäpuolta vahvasti. Jussi Alanko-Luopa on valvonut ja varmistanut, että käyttäjien suunnalta tulleita ehdotuksia ja asioita on viety suunnitteluun ja sen myötä toteutukseen. Hän on lisäksi auttanut viikoittaisten käyttäjäfoorumeiden asioiden ja aiheiden valmistelussa sekä käsittelyssä. Näin käyttäjäpuoli on voinut olla levollisin mielin siitä, että heidän tahtotilansa on huomioitu hankkeessa ja se näkyy myös toteutuksessa.”

Lisätietoja JYK-hankkeesta

Jussi Alanko-Luopa, jussi.alanko-luopa@boostbrothers.fi, p. 0400 845 700