Innovation Broker -pilotointi maaliin Koskelan varikkohankkeen osalta.

Innovation Broker -pilotointi maaliin Koskelan varikkohankkeen osalta

KEINO-osaamiskeskus pilotoi syksyllä 2021 uutta palvelua, jonka mallina toimii kansainvälinen Innovation Broker -konsepti. Innovation Broker -toiminnan tavoitteena on vauhdittaa ja tukea innovatiivisten hankintojen toteuttamista. Boost Brothers toimii pilotissa asiantuntijana toteuttamalla ja kehittämällä sparrauspalveluja KIRA-toimialalle sijoittuvien innovatiivisten hankintojen osalta.

Innovation Brokerin pilotointiin osallistui Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL, nyk. Kaupunkiliikenne Oy) valmisteluvaiheessa oleva Koskelan varikon uudishanke. Varikon on suunniteltu toimivan HKL:n toisena päävarikkona, jonka avulla vastataan kasvavan kaupunkiraideliikenteen tarpeisiin ja edistetään HKL:n luotettavuus-, kustannustehokkuus- ja ympäristöystävällisyystavoitteiden saavuttamista. Koskelan varikkohankkeen visiona on toimia edelläkävijänä laadukkaiden, ympäristövastuullisten ja kiertotaloutta tukevien innovatiivisten ratkaisujen kehittämisessä ja hyödyntämisessä.

Broker-palveluiden pilotoinnin kautta HKL sai sparrausta erityisesti Koskelan varikkohankkeen toteutusta ohjaavien tavoitteiden kuvaamiseen ja asettamiseen. Hankkeen tavoitteet asetettiin osallistamalla yhteiskehittämiseen HKL:n henkilöstöä ja sidosryhmiä.

Työn tuloksena hankkeelle syntyi avaintavoitteet sisältävä hankestrategia. Tavoitteiden määrittelyn lisäksi käytiin läpi tavoitteiden saavuttamiseen vaadittavia toimenpiteitä ja sitä, miten tavoitteiden saavuttamista voitaisiin mitata. Vaatimukset tavoitteiden saavuttamiseksi lukittiin sparrauksen aikana, mutta toimenpiteiden lukitsemista ei pidetty vielä tässä vaiheessa hankintaa järkevänä, joten pohdinta jäi alustavalle tasolle.

Avaintavoitteet ohjaavat hankkeen ja innovatiivisten hankintojen toteutusta

”Innovation Brokerista saatu sparraus auttoi meitä määrittämään hankestrategiaan sellaiset tavoitteet, joiden takana voimme seisoa koko hankkeen läpi. Hankestrategiassa tueksi tehty työ on myös herättänyt paljon hyödyllistä keskustelua hankkeen tavoitteista HKL:n sisällä. Selkeästi määritetyt avaintavoitteet luovat meille hyvät lähtökohdat innovatiivisten ratkaisujen hankintaan ja kehittämiseen hankkeen seuraavissa vaiheissa,” kertoo HKL:n projektipäällikkö Lotta Koski-Lammi.

Avaintavoitteet koskevat muun muassa hankkeen laatutasoa, ympäristövastuullisuutta sekä innovaatioita. Avaintavoitteet ohjaavat hankkeen ja hankintojen toteutusta eri hankevaiheiden läpi. Esimerkiksi hankkeen seuraavissa vaiheissa avaintavoitteet antavat suuntaa toteutusmuodon ja hankintamenettelyn kehittämiselle.

Boost Brothers toimii kiinteistö- ja rakennusalan Innovation Broker -pilotoinnin asiantuntijana ja vastaa sparrauksen toteutuksesta. Boostin toimitusjohtaja Juho-Kusti Kajander kuvailee HKL:n sparrausta –   ”Yhteisten tavoitteiden asettaminen on erittäin kriittinen vaihe hankkeen ja hankintojen onnistumisen kannalta.   Kunnianhimoiset mitattavat tavoitteet ovat myös Innovation Broker -toiminnan ytimessä ja mahdollistavat tarpeen mukaisten innovatiivisten ratkaisujen ja kumppaneiden etsinnän, systemaattisen vertailun ja hyödyntämisen”

Lisätietoja Innovation Broker sparrauksesta Boostilla antaa:

Juho-Kusti Kajander, juho-kusti.kajander@boostbrothers.fi, p. 040 750 2775

Uutinen julkaistu Keinon sivuilla 11.2.2022