Innovaatioilla merkittävä vaikutus rakennusalan yritysten pörssikurssiin

Boost Brothersilla kehitetään jatkuvasti kansainvälistä kärkiosaamista. Käytännön kokemuksen lisäksi pyrimme myös olemaan akateemisesti aktiivisia ja tuottamaan uutta ja mielenkiintoista tutkimustietoa rakennusalan kehittämiseksi.

Tuoreessa Rakennuslehdessä näyttävästi uutisoitu, hyvä esimerkki tästä kehitystyöstä on Boostilla rakennuttamisen asiantuntijana työskentelevän DI, KTM Samu Heikkilän keväällä 2021 valmistunut diplomityö ”Market Value of Construction Innovations – Empirical Evidence from the EU”, jossa Heikkilä tutki rakennusalan innovaatioiden vaikutuksia yritysten markkina-arvoon.

Käsittelemme tässä artikkelissa lyhyesti tutkimuksen kulkua sekä tuloksia, jotka tuovat merkittävää lisäarvoa rakennusalan päättäjien tietoisuuteen innovaatiotoiminnan kasvattamisen tueksi.

Herätys rakennusalan uinuvalle innovaatiotoiminnalle

Rakennusalan innovaatiopanostukset ovat perinteisesti olleet erittäin vaatimattomia, varsinkin muihin vastaaviin teollisuuden aloihin verrattuna. Esimerkiksi T&K-investointien suhde liikevaihtoon on rakennusalalla useiden tutkimusten mukaan noin viisi kertaa verrokkialoja matalampi.

Matala innovaatiohalukkuus selittyy suurin osin alan ominaispiirteillä: muun muassa pienet katteet, hajautuneet toimitusketjut sekä kertaluonteiset projektit muodostavat hankalan ympäristön innovaatiotoiminnalle, sillä uusiin tuotteisiin ja toimintatapoihin liittyvät riskit mielletään usein mahdollisia hyötyjä suuremmiksi. On siis selvää, että alan toimijat tarvitsevat uusia kannustimia innovaatiotoiminnan kiihdyttämiseksi.

”Helpoin tapa kannustaa yritysten innovaatiotoimintaa on osoittaa, että se on taloudellisesti kannattavaa”

Heikkilän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennusalan innovaatioiden keskimääräinen markkina-arvovaikutus. Tulos on keskeinen innovaatiotoiminnan kannustamisen näkökulmasta, sillä jopa puolet rakennusalan johdon palkkioista syntyy osakepohjaisista markkina-arvoon linkittyvistä kannustimista.

Mikäli voidaan osoittaa, että markkinat arvostavat rakennusalan innovaatioita toimintaympäristön haasteista ja riskeistä huolimatta, niin omistajille ja johtajille syntyy kannustin lisätä panostuksia innovaatiotoimintaan. Helpoin tapa kannustaa yritysten innovaatiotoimintaa on osoittaa, että se on taloudellisesti kannattavaa”, kertoo Samu Heikkilä.

Ainutlaatuisen kattava tutkimusaineisto

Rakennusalan innovaatioiden keskimääräinen markkina-arvovaikutus pyrittiin selvittämään hyödyntäen pörssiyritysten innovaatiotoiminnasta viestiviä lehdistötiedotteita innovaatiotoiminnan mittarina.

”Aiemman akateemisen kirjallisuuden mukaan innovaatioita koskevat lehdistötiedotteet ovat toimiva mittari innovaatiotoiminnan taloudellisille vaikutuksille, sillä niiden syy-seuraussuhde markkina-arvoon on selkeästi määritettävissä”, toteaa Heikkilä.

Tutkimuksen kohteeksi valittiin Euroopan Unionin jäsenmaiden suuret pörssilistatut talonrakentamiseen keskittyvät rakennusliikkeet, ja tutkimusta varten niiden julkaisemat lähes tuhat lehdistötiedotetta aikaväliltä 2010–2019 haravoitiin läpi. Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisella tapahtumatutkimusmetodologialla, joka ottaa huomioon muun muassa pörssin yleisen trendin ja volatiliteetin. Lopulliseen aineistoon valiutui 58 innovaatiotiedotetta 19 yritykseltä.

”Kyseessä on poikkeuksellisen kattava ja laaja aineisto. Vastaavia tutkimuksia markkina-arvon ja innovaatiotoiminnan välillä on toteutettu muilla toimialoilla, mutta parhaan ymmärrykseni mukaan tutkimus on ainutlaatuinen rakennusalan kontekstissa”, toteaa Heikkilä.

Innovaatiosta kertova pörssitiedote johtaa keskimäärin 0.47 % suuruiseen nousuun rakennusalan yrityksen markkina-arvossa

Tutkimuksen päälöydös on, että innovaatioita koskevat lehdistötiedotteet johtavat keskimäärin 0.47 % suuruiseen nousuun yrityksen markkina-arvossa. Yksittäinen tiedote saattoi jopa nostaa yrityksen markkina-arvoa usealla prosentilla. Tutkimuksen aineiston yritykset ovat markkina-arvoiltaan miljardiluokan yrityksiä, jolloin pienikin prosentuaalinen muutos voi johtaa jopa miljoonien eurojen kasvuun markkina-arvossa.

”Tutkimus tarjoaa yritysten päätöksentekijöille erittäin merkittävää tietoa siitä, miten pääomamarkkinat arvostavat innovaatiotoimintaa rakennusalalla. Tulokset antavat viitteitä, että alan yritykset voivat hyötyä merkittävästi investoinneista innovaatioihin myönteisten markkina-arvovaikutusten kautta. Näkisin, että markkinat arvostavat yrityksiä, jotka pyrkivät jatkuvasti kehittämään kilpailuetuaan”, kiteyttää Heikkilä.

Päälöydös on samansuuntainen aihealueen aiempien tutkimustulosten kanssa, joiden mukaan kestävää kehitystä edistävän innovaation pörssitiedote nostaa rakennusalan yrityksen markkina-arvoa saman verran (0.8 %) kuin positiivinen tulosvaroitus (Kajander et al., 2012).

Lue lisää boostilaisten toiminnasta alan innovaatiotoiminnan kiihdyttäjänä:
https://boostbrothers.fi/breaking-news-kiinteisto-ja-rakennusala-vauhdilla-korkean-teknologian-toimialaksi/

Heikkilän tutkimus on luettavissa englanninkielisenä kokonaisuudessaan osoitteesta: https://trepo.tuni.fi/handle/10024/130630.

 

Lisätietoja tutkimuksen tuloksista tarjoaa rakennuttamisen asiantuntija Samu Heikkilä Boostilta.

+35844 581 7979

samu.heikkila@boostbrothers.fi