Boost vauhdittamassa uuden Harjulan kampuksen rakentumista Järvenpäässä

Järvenpäähän valmistuu vuoden 2022 keväällä Harjulan kampus, jolla tulee sijaitsemaan uudet alakoulu- ja päiväkotitilat.

Vanha Harjulan koulu purettiin keväällä 2020 merkittävien sisäilmaongelmien vuoksi. Vanhin, 1930-luvulla rakennettu B-osa säilyy osana kampusta, sillä siellä ei todettu sisäilmaongelmia. B-osalle tehdään kuitenkin täydellinen peruskorjaus vanhaa rakennuskulttuuria kunnioittaen.

Vanhan koulun tilalle rakennetaan terveelliset ja turvalliset uudet tilat, jotka tarjoavat uuden oppimisympäristön mukaisen kokonaisuuden noin 600 koululaiselle ja päiväkotilaiselle sekä opettajille ja henkilökuntaan kuuluville.

Boost Brothers toimii hankkeessa rakennuttamisen asiantuntijana Mestaritoiminta Oy:n kumppanina.

Boost tiiviisti mukana hankkeen suunnittelu- ja rakennusvaiheissa

Boost Brothers on osallistunut hankkeeseen sen alkuvaiheilta asti ja vastannut muun muassa hankesuunnittelusta sekä suunnittelun ja pääurakoiden hankinnasta yhdessä rakennuttajan ja käyttäjien kanssa. Projektinjohtourakan aikana Boostilla on ollut merkittävä rooli asiantuntijana käyttäjärajapinnassa ja urakkasuorituksen valvonnassa. Yhteistyötä Harjulan kampuksen hankkeessa on tehty Mestaritoiminnan projektipäällikön Niko Rinteen kanssa.

Boostin rakennuttamisen asiantuntija Esko Tiensuu kertoo Harjulan hankkeen taustoista:

Harjulan koulun hankevalmistelu käynnistyi syksyllä 2018 kaupungin palveluverkkosuunnitelmaan pohjautuen. Vanhat tilat olivat tulleet käyttöikänsä päähän, ja lisätilalle oli tarvetta kasvavien oppilasennusteiden mukaan.

1960- ja 1980-luvun koulurakennukset jouduttiin purkamaan, mutta vanhin, 1930-luvulla rakennettu osa oli välttynyt sisäilmaongelmilta ja saatiin säästettyä. Asemakaavalla suojeltu, ja yksi Järvenpään vanhimmista rakennuksista päätettiin perusparantaa koulun käyttöön.”

Tilojen suunnittelu modernin pedagogiikan ehdoilla

Hankkeen tavoitteena on rakentaa koululle joustavat tilaratkaisut, jotka muuntuvat tuleviin oppimiskäsitysten muutoksiin sekä palvelevat monipuolisesti myös ilta- ja viikonloppukäyttöä.

Tiensuu kertoo, että Harjulan kampuksen tiloja on suunniteltu kuunnellen parhaita asiantuntijoita eli tilojen käyttäjiä:

Suunnitteluratkaisua haettiin pedagogiikan ehdoilla: opetusalueet muodostuvat pääosin soluista, joissa on suurempia helposti yhdistettäviä tiloja sekä pienempiä eriyttäviä- ja ryhmätyötiloja. Solussa opiskelee samanaikaisesti oppilaita esikoulusta kuudenteen luokkaan. Merkittävää on myös alakoulun ja päiväkodin yhdistäminen samaan rakennukseen ja tilojen yhteiskäyttö.

Käyttäjät eli oppilaat, vanhemmat, opettajat sekä muut sidosryhmien edustajat, kuten urheiluseurat ovat päässeet osallistumaan hankkeeseen aktiivisesti kaikissa vaiheissa. Koulun rehtorin ja päiväkodin johtajan kanssa keskustelemme viikoittain.”

Hankkeessa on käytetty elinkaarikustannuksia madaltavia suunnitteluratkaisuja, joilla huomioidaan mm. helppo siivottavuus ja huollettavuus sekä energiatehokkuus.

Yhteistoiminnallisesta projektinjohtourakasta hyvät kokemukset

Yhteistoiminnallinen projektinjohtourakka valittiin hankkeen toteutusmuodoksi siitä syystä, että Mestaritoiminnalla on useita positiivisia kokemuksia kyseisestä urakkamuodosta. Korkealla yhteistoiminnan määrällä on pystytty toteuttamaan erittäin hyvin käyttäjien tarpeita palvelevia ratkaisuja.

Boostin rakennuttamisen asiantuntija Kennet Lundström kertoo toteutusmuodon eduista: ”Projektinjohtourakassa rakentaja saadaan mukaan aikaisessa vaiheessa tuomaan hankkeeseen teknistä osaamista ja kehittämään suunnitteluratkaisua. Hankkeen läpivientiaika lyhenee, kun toteutusvaiheen suunnittelu ja rakentaminen voidaan limittää.

Yhteistoiminnallisuus näkyy yhdessä asetetuissa tavoitteissa ja toimintatavoissa – keskustelemme ja jaamme tietoa avoimesti. Osa urakoitsijan palkkiosta on sidottu tilaajan asettamiin tavoitteisiin, joiden onnistumista arvioimme hankkeen aikana, tasaisin väliajoin. Loppukäyttäjien osallistaminen jatkuu läpi hankkeen muun muassa urakoitsijan järjestämien työmaakierrosten muodossa.”

Hankkeessa hyödynnetään Boostin Milestoneratkaisua sekä suunnittelun että rakentamisen aikana. Milestoneratkaisussa käytetään ennalta suunniteltuja ja sovittuja välitavoitteita hankkeen etenemisen seurantaan.

Hanke edennyt aikataulussa milestone kerrallaan

Harjulan hankkeessa on edetty milestoneratkaisun mukaisesti ja esimerkiksi kiinteä osa vastaanotettiin jo lokakuussa 2021, jolloin päästiin tekemään ensimmäisiä toimintakokeita.

Kiinteän osan vastaanoton valmistelu on aloitettu jo hankkeen alussa. Vastaanotto ei voi onnistua, jos sitä ei huomioida rakentamisen aikatauluissa. On myös erittäin tärkeää, että projektinjohtourakoitsija sitoutuu tavoitteisiin, ja voin ilokseni todeta, että Harjulassa se on onnistunut erinomaisesti. Siitä iso kiitos Firan työmaaorganisaatiolle.

Milestonemallilla ja kiinteän osan vastaanotolla pyritään siirtämään perinteinen lopun kiire hankkeen keskelle, jolloin käyttöönottovaihe voidaan saada oikeasti ja aidosti onnistumaan.

Tämä on erittäin merkittävä asia käyttäjille ja tilaajalle, mutta myös pää- ja aliurakoitsijoille. Kaikki hyötyvät siitä, että kohde saadaan käyttöönotettua tehokkaasti ja urakoitsijat pääsevät irti hankkeesta”, kertoo Boostin talotekniikan asiantuntija ja kohteen LVIA-valvoja Simo Mäkinen.

Keväällä keskitytään uudisosan viimeistelyyn sekä lopullisiin toimintakokeisiin sen jälkeen. Valmista rakennusta käyttäjät pääsevät ihastelemaan maaliskuun 2022 lopussa. Loppukevään ja kesän aikana tiloja viimeistellään kalustuksen ja av-tekniikan osalta, ja aktiivinen toiminta tiloissa alkaa kesälomakauden jälkeen, kun päiväkotilaiset ja koululaiset aloittavat uuden lukukauden uusissa tiloissa.

Lisätietoja Harjulan kampuksen hankkeesta Boostilla antavat:

Esko Tiensuu, esko.tiensuu@boostbrothers.fi, p. 0408481025

Kennet Lundström, kennet.lundstrom@boostbrothers.fi, p. 0406624971

Simo Mäkinen, simo.makinen@boostbrothers.fi, p. 0405791790