Vantaan Energia suunnannäyttäjänä ilmastotalkoissa – Boost Brothers kumppanina

Vantaan Energia aikoo lähivuosina rakentaa osana investointiohjelmaansa kaksi uutta jätteiden lämpökäsittelylaitosta, jotka vahvistavat kotimaisen kiertotalouden edistämisen suunnitelmaa. Käsittelystä syntyvä lämpöenergia hyödynnetään energiantuotantoon. Lämpöenergiaa varastoidaan maailman suurimpaan lämmön kausivarastoon, joka parantaa kokonaisuuden ilmastoystävällisyyttä.

Uudet laitokset tulevat käsittelemään tavallisimpia kotitalouksien ja teollisuuden vaarallisiksi luokiteltuja jätteitä sekä käsiteltyjä puujätteitä. Ne energiahyötykäytetään erityisessä korkean lämpötilan rumpu-uunissa, josta laitos saa nimensä.

Yhdessä fossiilisista tuotantopolttoaineista luopumisen kanssa rumpu-uunilaitos ja käsitellyn puujätteen lämpökäsittelylaitos vähentävät energiantuotannon päästöjä. Ne ovat tärkeä osa Vantaan Energian ilmastolupausta saavuttaa fossiiliton energiantuotanto vuonna 2026. Fossiilisten polttoaineiden käytön lopettaminen tapahtuu hyödyntämällä jätteiden energiakäytöstä syntyvää energiaa, uusiutuvia energialähteitä sekä energiavarastointiratkaisuja.

Hankkeet on päätetty toteuttaa projektiallianssina ja allianssien perustamisen palvelujen toteuttajaksi Vantaan Energia on valinnut rakennuttamisen ratkaisutoimisto Boost Brothersin.

Rumpu-uunilaitos ja käsitellyn puujätteen lämpökäsittelylaitos lisäävät kiertotalouden tehokkuutta Suomessa

Rumpu-uunissa käsitellään tavallisimpia kotitalouksien ja teollisuuden vaaralliseksi luokiteltuja jätteitä. Kemiallisen koostumuksen takia niiden käsittelylle on asetettu erilaiset vaatimukset kuin sekajätteen käsittelylle.

Jätteenpolttoasetuksessa säädetyt vaatimukset ovat pääosin samat riippumatta siitä, poltetaanko tavanomaista jätettä vai rumpu-uunikäsiteltävää jätettä, esimerkiksi savukaasupäästöille on samat raja-arvot. Suurin ero on polttolämpötilassa, sillä rumpu-uunikäsittelyä vaativat jätteet tarvitsevat korkeampaa käsittelylämpötilaa kuin tavanomaiset jätteet.

Käsiteltyä puujätettä syntyy muun muassa sähköverkon purkamisesta, rakennusteollisuudesta sekä yksityistalouksista. Käsitelty puujäte tarkoittaa puumateriaaleja, jotka on käsitelty sääolosuhteita kestäväksi kemiallisilla yhdistellä.

Käsitelty puujäte toimitetaan murskattuna laitokselle ja sen varastointi minimoidaan hiukkaspäästöjen välttämiseksi. Käsitelty puujäte voidaan energiahyötykäyttää vastaavassa voimalaitoksessa kuin tavalliset jätteet, mutta kemiallisten kyllästeaineiden ja laitoksesta saatavan lisäenergian takia kyllästetty puu on järkevin energiahyötykäyttää omassa erillisessä laitoksessa.

Rumpu-uunijätteen ja käsitellyn puujätteen kotimaista käsittelykapasiteettia ei tällä hetkellä ole tarjolla riittävästi ja jätettä joudutaan viemään ulkomaille käsiteltäväksi. Laitosten rakentaminen vastaa siten kasvavaan kysyntään Suomessa ja samalla viennin tarve vähenee, mikä taas pienentää jätteen käsittelystä aiheutuvia kokonaiskustannuksia ja -päästöjä.

Lämmön kausivarastohanke etenee

Merkittävä askel Vantaan Energian Fossiiliton 2026 -kokonaisuudessa on lämmön kausivarasto. Muun muassa rumpu-uunilaitokselta ja käsitellyn puujätteen laitokselta saatava lämpöenergia on tarkoitus varastoida lämmön kausivarastoon sen valmistuttua vuoden 2026 aikana.

Kausivarasto mahdollistaa lämpöenergian talteenoton alhaisen lämmitystarpeen aikana, ja varastoitu lämpö hyödynnetään vastaavasti pakkaskaudella, kun lämmöntarve on suuri.

Seuraavaksi kausivarastohankkeessa valitaan allianssikumppani kesän 2021 aikana.

Boost innoissaan asiakasyhteistyöstä Vantaan Energian kanssa

Vantaan Energia on valinnut Boostin kumppanikseen useampaankin käynnissä olevaan hankkeeseen. ”Olemme vakuuttuneita erityisesti Boostin sitoutumisesta hankkeisiimme ja halukkuudesta toimia kumppanina. Haluamme saada parhaat ratkaisut käyttöömme uusissa laitoksissa”, kertoo liiketoiminnan kehityspäällikkö Matias Siponen Vantaan Energialta.

Boostilla on oma sisäinen tiimi, joka huolehtii Vantaan Energian hankkeista. ”Olemme nauttineet yhteistyöstä Vantaan Energian kanssa. On upeaa tehdä yhteistyötä innovatiivisen asiakkaan kanssa, joka haastaa meitä ja siten pääsemme näyttämään parasta osaamistamme ja kehittämään itseämme samalla, kun varmistamme asiakkaalle tarpeiden mukaiset palvelut”, kertoo Boostilta operatiivinen johtaja Matti Sivunen.

”On ollut hienoa nähdä innostusta markkinavuoropuhelussa laitoshankkeiden osalta. Tarjoajat haluavat päästä toteuttamaan hankkeita, ja he saavat samalla tilaisuuden luoda uusia parempia ratkaisuja, jotka pohjautuvat heidän omiin vahvuuksiinsa”, kuvailee Sivunen.

Erityisen lähellä Boostin sydäntä on Vantaan Energian halu olla edelläkävijä energia-alalla ilmastonmuutoksen hidastamisessa. Innovatiiviset energianvarastointiratkaisut ovat merkittävä osa hiilineutraaleja energiajärjestelmiä tulevaisuudessa.