Uutta tietoa rakennushankkeen laadunvarmistukseen

Boost Brothers toimii tilaajan rakennuttamisen asiantuntijana rakennushankkeissa. Boost kehittää jatkuvasti yhdessä tilaajien kanssa uusia toimintamalleja, joiden avulla rakennuksista saadaan entistä parempia käyttäjille ja mahdollisimman paljon lisäarvoa tuottavia kiinteistön omistajille.

Hyvä esimerkki tästä kehitystyöstä on Boostilla talotekniikan asiantuntijana työskentelevän LVI-insinööri Niklas Sarparannan juuri valmistunut opinnäytetyö ”Avoimen rakentamisen mukainen vastaanottomenettely”. Tutkimus on osa Boost Brothersin pitkäjänteistä tutkimus- ja kehitystyötä avoimen rakentamisen mallin kehittämisessä ja soveltamisessa, esimerkiksi Tikkurilan kirkko, Kinnarin uusi koulu ja Järvenpään uusi sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeissa.

Uusi malli talotekniikan vaiheistettu vastaanottoon

Tutkimuksessa tutkittiin avoimen rakentamisen hankekokemuksia ja kehitettiin uusi perehdytysmalli talotekniikan vaiheistettuun vastaanottoon. Opinnäytetyön aiheena oli avoimen rakentamisen mukainen vastaanottomenettely, toisin sanoen vaiheistettu vastaanotto, LVI-urakassa. Työn tarkoituksena oli laatia perehdytysmalli ja -aineisto LVI-urakoitsijoiden kouluttamiseen tulevissa avoimen rakentamisen mukaisesti toteutettavissa hankkeissa. Mallille on suuri tarve rakennushankkeissa, koska aikaisempaa aineistoa esimerkiksi toteuttajien näkemyksistä ja kokemuksista vaiheistetusta vastaanotosta ei ollut.

”Työssä haettiin ensimmäistä kertaa hankeosapuolten kokemuksia vaiheistusta vastaanotosta. Tutkimuksessa analysoidut tapaushankkeet olivat Kinnarin uusi koulu ja Tikkurilan kirkko. Haastateltavana oli hankkeiden osapuolia: tilaajia, pääurakoitsijoita, aliurakoitsijoita ja valvojia. Perehdytysmallin ja -aineiston luontiin hyödynnettiin kirjallisuutta, verkkoaineistoa ja tapauskohteista kertynyttä tietoa niin dokumenttien kuin haastatteluidenkin muodossa. Lisäksi mallia ja aineistoa työstettiin Boost Brothersin sisäisissä työpajoissa”, kertoo tutkimuksen tehnyt Niklas Sarparanta.

Vaiheistetulla vastaanotolla laadukkaampi lopputulos

Avoin rakentaminen on suunnittelun ja rakentamisen toimintamalli, jossa rakennus jaetaan kiinteään ja muuntuvaan osaan ja osia tarkastellaan toisistaan riippumattomina kokonaisuuksina. Toimintamallin tavoitteena on se, että rakennuksen kiinteän osan tulee toimia, vaikka muuntuvan osan työt olisivat vielä kesken. Hankeen toteutus alkaa kiinteän osan rakentamisella ja samaan aikaan muuntuvien tilaosien suunnittelu jatkuu tulevien käyttäjien tarpeet huomioon ottaen. Jos rakennuksen kiinteä osa toimii muuntuvasta osasta riippumatta, voidaan rakennus ottaa rakentamisen aikana vaiheittain vastaan. Ensiksi on kiinteän osan vastaanotto, sen jälkeen muuntuvan osan ja lopuksi koko kohteen vastaanotto kokonaisuutena.

”Avoin rakentaminen soveltuu parhaiten kohteisiin, joissa käyttö- ja muuntojoustavuutta tarvitaan käyttäjän tai rakennuksen omistajan tarpeen tai arvion perusteella. Hyviä esimerkkejä ovat kauppakeskukset ja toimitilarakennukset, joissa liiketilojen ja toimistotilojen käyttäjiä ei vielä tiedetä rakennusaikana tai käyttäjät voivat vaihtua rakennuksen elinkaaren aikana melko usein”, kuvaa Sarparanta.

”Vaiheistetun vastaanoton selkeänä etuna on vastaanottotehtävien jakaantuminen rakennusajalle, jolloin tarkastukset ja testaukset voidaan tehdä rauhassa ja kohdistaa kussakin vaiheessa keskeisiin asioihin. Tällöin urakan loppuvaiheessa pystytään keskittymään oikeisiin viimeistelytöihin. Nämä johtavat kokonaisuutena siihen, että rakennuksen vastaanotto sujuu joutuisammin ja lopun kiire vähenee. Kun työt voidaan tehdä ilman kiirettä ja kunnolla, paranee rakentamisen laatu, tuottavuus ja laitteistojen toimivuus”, kertoo Sarparanta.

Systemaattinen perehdytys auttaa hanketiimiä onnistumaan   

Opinnäytetyön tuloksena luotiin uusi perehdytysmalli, jota voidaan käyttää tulevissa avoimen rakentamisen hankkeissa. Tilaajan näkökulmasta perehdytysaineistoon tukeutuvalla koulutuksella pyritään vähentämään vaiheistetuissa vastaanotoissa tähän asti sattuneita laatu- ja aikatauluvirheitä sekä kustannusylityksiä. Urakoitsijaa malli puolestaan auttaa ymmärtämään paremmin vaiheistetun vastaanoton periaatteet ja vastaanottomenettelylle asetut tavoitteet. Haastatteluista saatujen kokemusten perusteella avoin rakentaminen ja vaiheistettu vastaanotto koetaan toimiviksi menetelmiksi.

”Erityisesti mallia, jossa tekniset tilat mm. konehuoneet valmistuvat normaalia aikaisemmin ja niille suoritetaan toimintakokeet rakennusvaiheessa, kiiteltiin jälkeenpäin hyväksi. Tällöin hankkeen loppuvaiheen vastaanotto sujui kevyemmin, kun yksi suuri osio toimintakokeista oli hoidettu jo etukäteen rakennusvaiheessa”, iloitsee Sarparanta.

”LVI-urakoitsijoiden perehdyttämisen lisäksi mallia voidaan myös hyvin hyödyntää pääurakoitsijan ja muiden työmaalla työskentelevien perehdyttämiseen. Mallia tulee täydentää ja muokata hankekohtaiseksi, koska kaikki hankkeet ovat erilaisia”, kiteyttää Sarparanta.