Uutta tietoa oppimiseen rakennushankkeessa.

Uutta tietoa oppimiseen rakennushankkeessa

Boost Brothers toimii tilaajan rakennuttamisen asiantuntijana rakennushankkeissa. Boost kehittää jatkuvasti yhdessä tilaajien kanssa uusia toimintamalleja, joiden avulla rakennuksista saadaan entistä parempia käyttäjille ja mahdollisimman paljon lisäarvoa tuottavia kiinteistön omistajille.

Hyvä esimerkki tästä kehitystyöstä on Boostilla rakennuttamisen asiantuntijana työskentelevän DI Nuutti Hyvärisen juuri valmistunut diplomityö ”Tutkiva oppiminen projektinjohtamisen koulutuksessa”. Tutkimus on osa Boost Brothersin pitkäjänteistä tutkimus- ja kehitystyötä oppimisen mallien kehittämisessä ja soveltamisessa.

Vaativiin rakennushankkeisiin liittyy suuria epävarmuuksia, monimutkaisuutta ja uusien toimintamallien ja tekniikoiden soveltamista. Hankkeen johtaminen ja hanketehtävien toteuttaminen edellyttävät hanketiimiltä uuden oppimista usein hyvin nopeassa aikataulussa. Oppimista ja oppimismalleja rakennushankkeessa on tutkittu kansainvälisesti hyvin vähän, ja Hyvärisen tuore tutkimus on lajissaan ainutlaatuinen. Toimivien oppimismallien avulla rakennushankkeen tiimin työviihtyvyyttä ja tuottavuutta voidaan merkittävällä tavalla tukea ja kehittää.

Uusi malli oppimiseen rakennushankkeessa

”Olemme Boostissa kehittäneet uuden kick-off mallin tukemaan hanketiimin oppimista rakennushankkeessa. Kick-off mallin tarkoitus on valmentaa hanketiimi seuraavaa hankevaihetta ja tärkeimpiä tavoitteita varten ennakoivasti. Mallia on pilotoitu ja sovellettu tuloksekkaasti esimerkiksi Helenin ja Vantaan Energian rakennushankkeissa, joissa Boost toimii rakennuttamisen asiantuntijana,” esittelee Hyvärinen.

Hyvärisen tutkimuksessa kick-off mallia tutkittiin ja kehitettiin tunnistamalla menetelmiä oppimistulosten parantamiseksi. Erityisesti työssä keskityttiin tarkastelemaan tutkivan oppimisen pedagogista mallia, jonka menetelmiä hyödyntämällä parempien oppimistulosten saavuttaminen tunnistettiin mahdolliseksi.

”Tutkimuksen aineistona hyödynnettiin pilottihankkeiden kick-off malliin liittyviä dokumentteja ja hanketiimin avainhenkilöiden haastatteluja sekä kansainvälistä tieteellistä kirjallisuutta. Tutkimuksessa haastateltavat henkilöt olivat kick-off malliin osallistuneita oppijoita ja ohjaajia,” kuvaa Hyvärinen.

Tutkivalla oppimisella lupaavia tuloksia

Tutkivalla oppimisella tarkoitetaan pedagogista mallia, jossa oppija suorittaa itse omaa tutkimustaan. Uutta tietoa muodostetaan kysymyksiä ja ongelmia esittämällä sekä selityksiä kehittämällä. Oppimisprosessia tukee ohjaaja, joka voi toimia tutkivan oppimisen organisoijana ja tutkimusta ohjaavien kysymysten lähteenä ja ongelmien asettajana. Tutkivan oppimisen ohjaaminen on tärkeää prosessin onnistumisen kannalta.

Tutkiva oppiminen tukee asiantuntijoiden tiedon hankintaa ja oppimista. Tätä pedagogista mallia voidaan soveltaa laajasti eri aloilla, ja sillä on pystytty saavuttamaan esimerkiksi perinteistä oppimista parempia oppimistuloksia tieteiden opetuksessa. Hyvin toteutetulla tutkivan oppimisen ohjauksella pystytään saattamaan oppijat merkittävästi parempaan ymmärrykseen opiskelemastaan asiasta sekä tukemaan oppijoita tutkimuksen suorittamisessa.

Tutkivan oppimisen malli auttaa hanketiimiä onnistumaan

Tutkimuksessa luotiin malli ja työkalut, joiden avulla tutkivaa oppimista ja sen ohjaamista voi olla mahdollista kehittää ja soveltaa rakennushankkeessa. Mallissa korostuvat tavoitteiden kirkastaminen, ohjaus ja reflektointi ja niiden systemaattinen toteuttaminen.

”Rakennushankkeen seuraavaan hankevaiheeseen valmistautuvien oppijoiden ja oppimisprosessia tukevien ohjaajien on tärkeää esittää tutkivan oppimisen tavoite ja tarkoitus selvästi oppijoille, ohjata oppijoita aikaisempaa enemmän yhteistyöhön ja ajatusten vaihtoon sekä ohjata oppijoita reflektoimaan sitä, mitä on tehty ja opittu,” kiteyttää Nuutti Hyvärinen.

Lisätietoja tutkivan oppimisen kick-off mallista, sen tutkimuksesta, ja soveltamisesta rakennushankkeisiin:

Nuutti Hyvärinen, nuutti.hyvarinen@boostbrothers.fi, p. 040 128 4016.