Uusi työkalu allianssihankkeen johtamiseen

Boost Brothers toimii tilaajan rakennuttamisen asiantuntijana useissa allianssimallilla toteutetuissa rakennushankkeissa. Yhdessä tilaajien kanssa Boostin tiimi panostaa jatkuvasti allianssihankkeen johtamisen tutkimiseen ja kehittämiseen. Hyvä esimerkki tästä työstä on Boostissa rakennuttamisen asiantuntijana työskentelevän Tuomas Talasman äskettäin valmistunut diplomityö ”Skenaariosuunnittelu allianssimallin kehittämisessä”.

Tutkimuksen kohteena allianssihankkeet Vantaalla ja Järvenpäässä

Talasman diplomityö tutki sitä, miten skenaariosuunnittelua voidaan hyödyntää allianssimallilla toteutetun rakennushankkeen johtamiseen ja voidaanko sillä vaikuttaa allianssiorganisaation toimintatapoihin. Tutkimuksen kohteena olivat ajankohtaiset allianssihankkeet Tikkurilan kirkko Vantaalla ja Kinnarin uusi koulu Järvenpäässä. Boost Brothers on toiminut molemmissa rakennushankkeissa tilaajan rakennuttamisen asiantuntijana hankkeiden alusta lähtien.

Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella menetelmiä, joiden avulla voitaisiin mitata allianssiosapuolten näkemyksiä allianssin vastuista. Lisäksi tavoitteena oli kehittää malli, jonka avulla voidaan luoda yhteinen ymmärrys hankkeen tavoitteista hankkeen eri vaiheissa. Tutkimus toteutettiin kirjallisuusselvityksen ja sovelletun toimintatutkimuksen avulla. Tutkimuksessa muodostettiin skenaariosuunnittelun teorian pohjalta rakennushankkeeseen soveltuva skenaariosuunnittelun malli. Tämän jälkeen mallia testattiin Tikkurilan kirkko ja Kinnarin uusi koulu -hankkeissa, jotka ovat monimutkaisia hankkeita ja joissa käyttäjien rooli on suuri. Testaus toteutettiin työpajoissa, joissa hankeorganisaatiolle esiteltiin joukko mahdollisia skenaarioita, jotka voisivat toteutua hankkeen edetessä. Skenaariot käytiin läpi yhdessä keskustellen vastuukysymysten näkökulmasta. Syntynyt aineisto analysoitiin, ja työpajoihin osallistuneita henkilöitä haastateltiin skenaariosuunnitteluun ja sen vaikutuksiin liittyen.

Työkalu tilaajalle ja hanketiimille

Tutkimus osoittaa, että skenaariosuunnittelua voidaan hyödyntää allianssihankkeen johtamisessa. Skenaariosuunnittelu sopii allianssihengen mittaamiseen erittäin hyvin. Lisäksi skenaariosuunnittelun malli toimii itsessään perehdytyksenä allianssityöskentelyyn.

”Esimerkiksi Kinnarin uusi koulu -hankkeessa skenaariosuunnittelun avulla pystyttiin tunnistamaan riskejä, jotka vietiin osaksi toteutusvaiheen riskienhallintasuunnitelmaa. Tikkurilan kirkko -hankkeessa skenaariosuunnittelu sai aikaan kokonaisen toimintatavan muutoksen, jossa kaikki osapuolet sitoutuivat siihen, ettei hankkeen budjettia ylitetä missään tilanteessa,” kertoo Tuomas Talasma.

Tutkimuksessa kehitetyssä mallissa on runsaasti sovellus- ja jatkokehitysmahdollisuuksia esimerkiksi kohdentamalla malli hankkeen eri vaiheisiin sopivaksi.

”Skenaariosuunnittelu on oivallinen työkalu hankkeisiin, jotka sisältävät paljon eri sidosryhmiä ja sellaisia ulkoisia tekijöitä, joihin hankeorganisaatio ei voi suoraan vaikuttaa,” Talasma kiteyttää.