Uusi toimintamalli ylläpidon huomiointiin rakennushankkeissa

Boost Brothers toimii tilaajan rakennuttamisen asiantuntijana tällä hetkellä 65 rakennushankkeessa. Boost kehittää jatkuvasti – myös poikkeusolosuhteissa – yhdessä tilaajien kanssa uusia toimintamalleja, joiden avulla rakennuksista saadaan entistä parempia käyttäjille ja mahdollisimman paljon lisäarvoa tuottavia kiinteistön omistajille. Hyvä esimerkki tästä kehitystyöstä on Boostilla rakennuttamisen asiantuntijana työskentelevän DI Jussi Alanko-Luovan juuri valmistunut diplomityö ”Kiinteistön ylläpidon huomioiminen rakennushankkeessa”.

On hyvin tavallista, että kiinteistön ylläpidon huomioiminen laiminlyödään rakennuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Ylläpidon huomioiminen rakennushankkeen aikana on erittäin tärkeää, koska lähes kaikki kiinteistön tulevat ylläpitokustannukset määräytyvät rakennushankkeen aikana. Kiinteistön ylläpidon huomioimisen laiminlyönti voi johtaa ylläpitokustannusten merkittävään nousuun ja useisiin ylläpidon aikaisiin ongelmiin, joita voivat olla esimerkiksi materiaalien ja rakennusosien nopea kuluminen, korjaustöiden hankaluus sekä siivouksen hankaluus.

Tuloksena uusi toimintamalli

Tutkimuksessa kehitettiin uusi kiinteistön ylläpidon huomioiva toimintamalli rakennuksen suunnittelu- ja toteutusvaiheeseen. Toimintamallin keskeinen työkalu on tarkastuslista kiinteistön ylläpidossa huomioitavista asioista rakennushankkeen eri vaiheissa. ”Tarkastuslista toimii työkaluna rakennushankkeen projektinjohdolle sekä suunnittelijoille. Myös muut rakennushankkeeseen osallistuvat sidosryhmät, kuten tulevan rakennuksen käyttäjät, kiinteistönhuolto- ja siivoushenkilökunta voivat käyttää tarkastuslistaa apuvälineenä ja muistilistana, kun he pääsevät mukaan hankkeeseen ja vaikuttamaan hankkeessa tehtäviin päätöksiin,” kertoo Jussi Alanko-Luopa.

Tavoitteena käyttäjätyytyväisyys ja matalammat ylläpitokustannukset

Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena, jossa case-kohteina olivat Järvenpään uusi sosiaali- ja terveyskeskus (JUST), Kinnarin koulu sekä Vaahterakoti -palvelutalo, joissa kaikissa Boost on toiminut tilaajan rakennuttamisen asiantuntijana. Tutkimuksessa tunnistettiin lähes 100 kiinteistön ylläpitoon liittyvää tekijää, jotka tulee huomioida rakennushankkeissa. Tärkeimpinä yksittäisinä tekijöinä korostui mm. ylläpitohenkilökunnan turvalliset kulkureitit, riittävien tilojen varaaminen siivouskeskuksille ja -komeroille, kiinteistönpito-/huoltokirjan laatiminen sekä käyttäjien ja ylläpitohenkilökunnan käytönopastukset ja koulutukset. ”Tärkeimpien tekijöiden systemaattinen huomiointi rakennushankkeessa nostaa käyttäjätyytyväisyyttä ja laskee ylläpitokustannuksia,” kiteyttää Jussi uuden toimintamallin hyödyt.

Tulokset käytäntöön

Boostilaiset muuttaavat rakennusalaa etsimällä rakentamisen tuottavimman tiedon ja viemällä sen käytäntöön. Tästä hyvänä esimerkkinä tutkimuksessa saadut tulokset otetaan heti käyttöön tärkeimmissä hankkeissamme yhdessä asiakkaidemme kanssa. ”Testauksen ja pilotoinnin lisäksi mittaamme käyttäjätyytyväisyyttä ja kustannusvaikutuksia sekä jatkokehittämme mallia käyttökokemusten perusteella,” Jussi iloitsee.

Lisätietoa tutkimuksesta antaa rakennuttamisen asiantuntija DI Jussi Alanko-Luopa, puh. 0400 845 700.