Työpajoista hankesuunnitelmaksi – Toijalan alakoulu rakentuu aktiivisella yhteistyöllä

Akaan Toijalan kouluverkkoa kehitetään hallittavampiin kokonaisuuksiin, jolloin Pappilan ja Nahkialan vanhojen koulujen toiminta keskitetään yhteen yksikköön. Uusi Toijalan ala-asteen koulu rakennetaan Nahkialan taajamaan vanhan terveysaseman tontille. Terveysasema on tarkoitus purkaa uuden koulun tieltä, mitä varten alueella on käynnistetty asemakaavamuutos.

Boost Brothers on ollut kehittämässä Toijalan pitkän aikavälin palveluverkkosuunnitelmaa, jonka yhtenä ajatuksena ja osana on saada useampi koulu saman katon alle.  Suunnitelmatyö johti Boostin laatimaan hankesuunnitelmaan uudelle Toijalan ala-asteen koululle.

Uuden koulun tavoitteina on saada terveelliset, turvalliset ja nykyaikaiset tilat oppimiseen, kunnan monipuoliseen käyttöön sekä tulevaisuuden muuttuviin tarpeisiin. Uudisrakentamisella pienennetään myös vanhojen koulurakennusten kertynyttä korjausvelkaa.

Työpajoista tehokkaasti aineistoa hankesuunnitelmaan

Rakennuttamisen asiantuntija, hankkeen projektimestari Tuomas Talasma Boostilta iloitsee siitä, että hankesuunnittelu aloitettiin verrattain aikaisin, joten aikaa oli hyvin osallistaa myös kiinteistön käyttäjää ja tilaajaa suunnitteluun. Hankkeen läpiviennillä sinänsä on tiukka aikataulu. KVR-urakoitsija on tarkoitus hankkia hankesuunnitelman ja hankinta-aineiston pohjalta kevään 2023 aikana. Rakentaminen alkaisi jo kesän 2023 aikana ja koulun käyttöönotto tapahtuisi alkusyksystä 2025.

Käytännön toimenpiteenä hankesuunnittelussa toteutettiin työpajojen sarja. Lukuisiin työpajoihin osallistuivat käyttäjien edustajina kahden yhdistyvän koulun rehtorit sekä tilaajan edustajina Akaan kaupungin viranhaltijat.

– Työpajoissa lähdettiin kuvaamaan sitä, mihin tarkoitukseen koulua rakennetaan, ja mitä erilaisia tarpeita uuden koulurakennuksen tulisi täyttää. Toki otettiin huomioon se, että opetus on jatkuvassa muutoksessa. Yhdessä haluttiin muodostaa sellainen ratkaisu, joka vastaa myös tulevaisuuden tarpeisiin, Talasma kertoo.

Opetuksen toteutuksessa tarve muokata tiloja käyttöjoustavasti pyrittiin huomioimaan jo suunnittelu- ja rakennusvaiheessa esimerkiksi niin, että seinien siirtoja on mahdollisuus tehdä. Yhdistämällä tiloja koulupäivän aikana voidaan luoda erilaisia oppimisympäristöjä. Luokkatilat aukeavat yhteistilaan, jolloin soluaulaa voidaan käyttää oppilasryhmien eriyttämiseen. Näyttämölava voidaan avata iltakäytössä myös ruokalan puolelle isompia tilaisuuksia varten.

– Työpajojen tavoitteena oli tuottaa mahdollisimman tehokkaasti aineistoa vietäväksi hankesuunnitelmaan, jota päivitettiin sitä mukaa kuin tuloksia työpajoista saatiin. Edellisen työpajan tulokset toimivat lähtökohtana seuraavalle työpajalle, Talasma kertoo.

Käyttäjät ilmaisivat tyytyväisyyttään

Osana kouluverkkoselvitystä laadittiin kustannusraamit sille, mitä kouluverkko maksaisi, ja mikä olisi uuden koulun osuus siitä. Arvioita päivitettiin hankesuunnittelun yhteydessä rakennuksen ominaisuuksien mukaan – ja arvioitiin, minkälaisia vaikutuksia kustannusmarkkinoiden kehityksellä on budjettiin.

Erillistarkastelut tehtiin maalämmön sekä runko- ja julkisivuvaihtoehtojen osalta. Runko- ja julkisivuratkaisuissa löytyi noin puolen miljoonan euron ero eri vaihtoehtojen välillä. Rungossa päädyttiin betoniin. Julkisivumateriaali päätetään myöhemmin.

– Lähtökohtana kokonaisratkaisulle oli se, että ratkaisu on toiminnallisesti erinomainen ja julkisivultaan ja kaupunkikuvallisilta ominaisuuksiltaan rakennuspaikkaan nähden tarkoituksenmukainen, Talasma muotoilee.

Talasma on tyytyväinen käyttäjän ja tilaajan aktiiviseen panokseen työpajoissa sekä heidän mukaan saamiseen osaksi hankesuunnitteluprosessia. Koulujen rehtorit olivat erityisen aktiivisia ja täydensivät toinen toisiaan. Käyttäjät ovat viestineet tyytyväisyyttään siihen, että heidät on otettu osaksi prosessia.

– Heillä ollut hyvä visio, ja he ovat lisäksi pystyneet viestimään sen meidän suuntaamme sillä tavalla, että meidän on ollut mukava siirtää näkemystä hankesuunnitelman kielelle, Talasma viestii myös omaa tyytyväisyyttään hankkeeseen.

”Yhteistyö ollut tiivistä ja sujuvaa”

– Tällaisissa rakennushankkeissa erittäin tärkeää on käyttäjien kuuleminen ja heidän näkemystensä huomioiminen. Se vie aikaa, mutta samalla sitouttaa hankkeeseen. Kun lähdetään tekemään hankesuunnitelmaa ja asettamaan vaatimuksia, se on erilaisten toiveiden tynnyrin haarukointia. Siinä Boost on tehnyt tosi hyvää työtä, Akaan kaupungin tekninen johtaja Jaana Koota toteaa.

Kootan mielestä Boostin työpajamenettely on erittäin hyvä ja toimiva järjestelmä. Se vaatii aktiiviset tilaaja- ja käyttäjäpuolen edustajat, joita Toijalassa on ollut. Heidän näkemyksiään on kuultu, ja he ovat olleet alusta alkaen tietoisia siitä, mitä ollaan tekemässä. Sitä kautta on tullut ymmärrys hankesuunnitelman kokoamiseen. Vain budjetti on ollut rajoittavana tekijänä – jotain on pitänyt myös karsia.

Työpajoihin on osallistunut Toijalan ala-asteen hankkeessa käyttäjien ja tilaajan edustajista koostuva monialainen ryhmä, kuten koulun edustajia, pedagogisia asiantuntijoita, kiinteistönhuollon sekä ruoka- ja siivouspalvelujen edustajia, alueiden kunnossapidosta vastaavia, tietohallinnon edustajia ja turvallisuudesta vastaavia. Kohteelle on asetettu kestävän kehityksen tavoitteita esimerkiksi lämmitysjärjestelmän ja materiaalien suhteen. Oleellinen asia on ollut koulun tilatarpeiden määrittely ja tarkentaminen.

Akaan kaupunki ja Boost ovat tehneet yhteistyötä jo pitkään, kuten kouluverkkosuunnitelman ja siihen liittyvien kahden aiemman hankesuunnitelman puitteissa.

 

Lisätietoja Toijala alakoulun hankesuunnitelmasta ja työpajoista Boostilla antaa:

Tuomas Talasma, tuomas.talasma@boostbrothers.fi, p. 050 591 3887