Sivusen väitöstilaisuus rakennushankkeen tavoitteiden mukaisesta ostamisesta

Boostin Matti Sivunen väittelee 9.10.2015 klo 12 (Otakaari 1, E-Sali) Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa maankäyttötieteiden laitoksella aiheesta ”Asiakkaan rooli rakennusalan innovaatioprosesseissa ja -johtamisessa”.

Rakennusalalla yleisenä ongelmana on pidetty sitä, että uudenlaisten tuotteiden ja palveluiden ostaminen on vaikeaa. Kuinka saada oikeat innovaatiot oikeaan paikkaan? Tässä väitöstyössä on tutkittu, kuinka kiinteistön omistaja pystyy nopeuttamaan rakennusalan kehitystä ja saavuttamaan hankkeensa tavoitteet hyödyntämällä innovaatioita, ja samalla muokkaamaan yritysten innovaatiotoimintaa itselleen sopivaksi.

Tutkimuksessa on kehitetty ja testattu työkaluja, joilla kiinteistön omistaja pystyy ostamaan sopivia palveluita ja tuotteita saavuttaakseen hankkeensa tavoitteet. Työkaluja ovat hankkeen riskitarkastelu, hankkeen käyttöarvotavoitteen asettaminen ja selkeyttäminen palveluntarjoajille sekä auditointiprosessi, jolla varmistetaan ostettavan palvelun ja/tai tuotteen onnistunut käyttöönotto. Työkaluja testattiin mm. Myllynkulma -rakennushankkeessa (http://www.jarvenpaanterveystalo.fi), jossa otettiin onnistuneesti käyttöön useita uusia innovaatioita: käyttäjälähtöinen suunnitteluprosessi ja avoimen rakentamisen mukaiset suunnitteluratkaisut, jotka mahdollistavat joustavuuden rakennuksen elinkaaren aikana. Kiinteistön omistaja sekä tuleva käyttäjä olivat tyytyväisiä innovaatioihin. Tilaajan tavoitteisiin innovaatioita kehittäneet yritykset ovat saaneet merkittävää uutta liiketoimintaa myös muissa hankkeissa.

Väitöskirja sijoittuu rakennuttamisen ja rakennusalan innovaatiotoiminnan tieteelliseen kenttään. Se hyödyntää sekä numeerista ja laadullista aineistoa käytännön toiminnasta ja useita erilaisia tutkimusmetodeja monimutkaisen tutkimusongelman ratkaisemiseksi.

Vastaväittäjä: Professori Kalle Kähkönen, Tampereen teknillinen yliopisto

Valvoja: Professori Seppo Junnila, Aalto-yliopiston insinööritieteiden
korkeakoulu, maankäyttötieteiden laitos

Väitöskirjan verkko-osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-6389-8

Väittelijän yhteystiedot:
Matti Sivunen,
puh. 040 7515710, matti.sivunen@boostbrothers.fi