Päiväkoti Cooper valmistui huikein tuloksin ja tunnelmin

Järvenpäässä otettiin 18.1.2021 käyttöön Cooperin päiväkoti. Cooper on tilaratkaisuiltaan ja hankekokemuksena ainulaatuinen. Kohde valmistui aikataulussa, alle budjetin ja kaikki laatutavoitteet saavuttaen. Päiväkoti tarjoaa tilat 192 päiväkotilaiselle ja tiloissa työskentelee 40 varhaiskasvatuksen sekä ruokailu- ja siivouspalveluiden ammattilaista.

Rakennus on energialuokaltaan paras eli se kuuluu energiatehokkuusluokka A:han. Ratkaisuissa on painotettu rakenteiden pitkää elinkaarta, energiatehokkuutta sekä turvallista, puhdasta ja toimivaa käyttöympäristöä.

”Hanke onnistui poikkeuksellisen hyvin. Saavutimme kaikki tilaajan keskeiset avaintavoitteet poikkeusoloista huolimatta. Käyttäjä on erittäin tyytyväinen lopputulokseen. Suunnittelijat ovat tyytyväisiä, niin lopputulokseen kuin yhteistyöhön. Urakoitsija on kehittänyt omaa toimintaansa ja vienyt Cooperin oppeja muihin hankkeisiinsa”, iloitsee tilaajan rakennuttamisen asiantuntijana hankkeessa toiminut Kennet Lundström Boostilta.

”Myös tekijöiden tunnelma hankkeessa on ollut vertaansa vailla. Moni on kuvannut fiilistään ja työilmapiiriä ainutlaatuiseksi kokemukseksi”, Lundström kertoo.

Uudenlainen sukupolvien kohtaamispaikka

Päiväkoti sijaitsee hyvinvointikampuksella, jossa asuu paljon ikäihmisiä. Siksi päiväkotiin on luotu tiloja ja aktiviteettejä, joissa eri ikäryhmien kohtaaminen on mahdollista. Tavoitteena on, että vanhempi väestö pääsee osalliseksi päiväkotitoimintaan.

Tilojen yhteyteen on esimerkiksi suunniteltu ns. kohtaamispaikoiksi kotikeittiö, ryhmätila sekä iso liikuntasali. Sali on hyvinvointikampuksen yhteinen, jota ikääntyvien palvelut sekä Järvenpään uuden sosiaali- ja terveyskeskus JUST:in kuntoutuspalvelut hyödyntävät toiminnassaan. Kohteen rakennuttajan Mestaritoiminta Oy:n mukaan vastaavanlaisia tiloja ei ole aiemmin toteutettu Suomessa.

Käyttäjiä palvelevat tilat ja palvelukokemus

 Cooperin päiväkodin tilat ja rakennushanke on toteutettu käyttäjien ehdoilla. Käyttäjä osallistui erittäin tiiviisti niin hankevalmisteluun, tavoitteiden asettamiseen, suunnitteluun kuin rakentamiseenkin.

”Olemme saaneet kiinteistön käyttäjinä vaikuttaa erittäin paljon Cooperin päiväkodin syntymiseen. Osallistumalla suunnittelutyöryhmän kokouksiin olemme varmistaneet, että näkökulmamme on tullut huomioiduksi hankkeen kaikissa vaiheissa”, kertoo Cooperin päiväkodin johtaja Iiro Koskelainen tuoreessa Mestaritoiminta Oy:n artikkelissa.

Hyvä esimerkki käyttäjänäkökulman huomioimisesta on pienryhmätoiminta, jonka tilat mahdollistavat. Koskelaisen mukaan ryhmät toimivat ryhmäpareina, joilla on yhteinen sisäänkäynti ja aulatila eli yhteistyö arjessa on tiivistä. Ryhmäpareina toimivat pääsääntöisesti pienten ja isojen lasten ryhmät, jolloin lapset kasvaessaan siirtyvät sujuvasti jo valmiiksi tuttuun lapsiryhmään.

Dialektinen ajattelumalli auttoi työmaata onnistumaan

 ”Päiväkoti Cooperin hanke on myös kehittämisen näkökulmasta poikkeuksellinen hanke. Hankkeessa hyödynnettiin rohkeasti uusia menetelmiä toiminnan yhteiskehittämiseen ja hankeohjaukseen. Hyviä esimerkkejä ovat dialektinen ajattelumalli ja Milestone-malli”, Lundström kertoo.

 Cooperin päiväkotihankkeen työmaavaiheen toiminnan kehittämisessä sovellettiin dialektista ajattelumallia – tietojemme mukaan ensimmäistä kertaa rakennushankkeessa. Mallia on vuosia tutkittu ja se on kehitetty ihmisen käyttäytymisen muuttamiseen itselleen ja muille paremmaksi.

 Dialektisessa ajattelumallissa on viisi keskeistä toimintoa: kyvykkyyden lisääminen, muutosmotivaation vahvistaminen, käyttäytymisen ja taitojen yleistymisen varmistaminen luonnollisessa ympäristössä, tiimin osaamisen ja motivaation lisääminen sekä ympäristöön vaikuttaminen.

”Päiväkotihankkeessa nämä toiminnot vietiin käytäntöön systeemisen ajattelun ja yhteisen alustan avulla, sisältäen esimerkiksi uudenlaisia tiimi- ja sparraustapaamisia sekä kohdennettuja yhteiskehittämis- ja koulutussessioita, joiden avulla hankkeen projektisuunnitelma ja tekeminen vietiin yhdessä uudelle tasolle”, Lundström kuvailee.

Lundströmin mukaan dialektinen malli loi myös osaltaan hankkeeseen vahvan kulttuurin, jossa ihmisiin panostettiin ja ihmisistä välitettiin paljon: ”Fiilis oli kaikilla osapuolilla korkealla, avoimuus kukoisti ja ihmiset olivat valmiita kokeilemaan uusia asioita. Tämä näkyi esimerkiksi avoimessa ja reilussa yhteydenpidossa hankeosapuolten välillä, joka kannusti erilaisuuden arvostamiseen ja toisten kunnioittamiseen.”

Suunnittelua ja rakentamista ohjattiin välitavoitteilla

Cooperin päiväkotihankkeessa hyödynnettiin Milestone-mallia suunnittelun ja rakentamisen ohjaukseen. Milestone-malli auttaa saavuttamaan rakennushankkeen kustannus-, aikataulu- ja laatutavoitteet.

”Cooperin päiväkotihanke jaettiin välitavoitteisiin. Väliarvioinnissa kerättiin ja arvioitiin hankkeen kannalta tärkeää tietoa aikataulun toteutumisesta, laadunvarmistuksesta, kustannuksista, käyttäjä- ja tilaajatyytyväisyydestä hanketiimiin sekä innovaatioiden määrästä ja vaikutuksesta”, kertoo Lundström.

 ”Erityisen tärkeää oli pitää hanketiimin kanssa alustavat Milestone- ja tuotantopalaverit jo ennen varsinaista arviointia; ’katsoa miten menee, miten pääsemme tavoitteisiin’”, Lundström toteaa.

Boost Brothers aloitti Milestone-mallin kehittämisen vuonna 2013. Mallia on hyödynnetty yli 10 rakennushankkeessa, jotka kaikki ovat toteutuneet budjetissa, aikataulussa ja laatutavoitteet saavuttaen.

Boost tilaajan rakennuttamisen asiantuntijana

Päiväkoti Cooperin tilaajana on Järvenpään kaupunki, rakennuttajana toimi Mestaritoiminta Oy, joka vastasi kaikesta rakennusaikaisesta päätöksenteosta. Boost Brothers toimi hankkeessa tilaajan rakennuttamisen asiantuntija keskeisinä tehtävinään  hankevalmistelu, kustannusohjaus, hankinnat, työmaan valvonta (LVIA) ja toiminnan kehittäminen sekä Milestone-väliarvioinnit.

Projektinjohtourakoitsijana hankkeessa toimi Varte Lahti Oy. Tiiviin yhteistoiminnan muina osapuolina olivat tilojen tilaaja, käyttäjät ja suunnittelusta vastannut Raami Arkkitehdit.

 

Lisätietoja hankkeesta antaa:

Kennet Lundström, Boost Brothers Oy

Kennet.lundstrom@boostbrothers.fi

Puh. 040 662 4971

 

Kuvat: Mestaritoiminta Oy