Projektissa nostetaan rakennusinvestointien tuottoa uusien investointityökalujen avulla. Rakennusinvestointeihin liittyvä epävarmuus ja matalat tuotto-odotukset ovat merkittävä hidaste Euroopan rakentamisen markkinoiden kehittymiselle. Investointien epävarmuutta voidaan pienentää ja tuottoa nostaa panostamalla investointikustannusten ja elinkaaren hallintaan, tilojen käytettävyyteen ja muunneltavuuteen. Nykyisin käytössä olevat investointilaskentamenetelmät eivät usein huomioi näitä mahdollisuuksia. Lisäksi vertailukelpoista investointitietoa ei ole välttämättä saatavilla tai se on kerättävissä monesta eri lähteestä.

Vuosina 2013-2014 toteutettavan yhteistyöprojektin tavoite on luoda kiinteistön ominaisuuksia ja suorituskykyä koskeva mittaristo ja yhtenäinen eurooppalainen laskentamalli, jonka avulla voidaan perusteellisesti arvioida korjaus- ja uudishankkeiden käyttäjä- ja elinkaarihyötyjä. Keskeinen tutkimuskysymys on, miten investointi vaikuttaa kiinteistön arvoon, käyttöasteeseen ja vuokratuottoihin pitkällä aikavälillä. Projektin lopputuloksena laaditaan ehdotus EU:lle kestävien rakennusten sertifioinnin ja arvonmäärityksen standardeiksi, mikä luo hyvät edellytykset esimerkiksi korjausmarkkinoiden arvopaperistamiselle.

Caisse de Depots on kiinteistösijoittamiseen erikoistunut investointipankki, jonka sijoitusvarallisuus on yli 250 miljardia euroa. Boost Brothers Oy on sijoittajien, rakennuttajien ja liikkeenjohdon investointikumppani rakentamisessa. Yhtiö on yhteistyössä rakennuttajien ja kiinteistönomistajien kanssa kehittänyt ja vienyt käytäntöön optiopohjaisen investointilaskentamallin kiinteistöinvestoinnin kannattavuuden ja käyttäjähyötyjen parantamiseen.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Juho-Kusti Kajander, Boost Brothers Oy