Helenin meriveden lämmöntalteenoton selvitys etenee – Boost Brothers yhteistyökumppanina

Helen laajentaa käynnissä olevaa meriveden lämmöntalteenoton selvitystä ottamalla mukaan uuden strategisen yhteistyökumppanin, Boost Brothersin. Yhteistyön tavoitteena on selvittää eri vaihtoehtoja meriveden lämmöntalteenottojärjestelmän ja Salmisaareen suunnitellun lämpöpumppulaitoksen rakennuttamiseksi. Hanke tukee Helenin tavoitetta rakentaa hajautettu kaupunkienergiajärjestelmä, jossa lämpö ja sähkö tuotetaan hiilineutraalisti maasta, ilmasta, vedestä sekä hukkalämmöstä kerätystä energiasta.

Helen on tutkinut meriveden lämmön hyödyntämistä lämmöntuotannossa jo vuodesta 2016 lähtien. Parhaillaan Helenin Vuosaaren voimalaitokselle rakennetaan ainutlaatuista meriveden lämpöä hyödyntävää lämpöpumppua. Toukokuussa 2021 Helen käynnisti ympäristövaikutusten arvioinnin uudesta, isosta meriveden lämpöä hyödyntävästä lämpöpumppulaitoksesta.

– Helsingin älykäs energiajärjestelmä sekä olemassa olevat lämpö- ja jäähdytysverkot mahdollistavat uusien teknologioiden ja tuotantotapojen joustavan yhdistämisen. Helenissä lämpöpumput nähdään tärkeänä osana tulevaisuuden energiajärjestelmää, joka koostuu esimerkiksi hukkalämpöjen talteenotosta. Salmisaareen suunniteltu uusi lämpöpumppulaitos täydentää toteutuessaan hajautettua kaupunkienergiajärjestelmää ja tukee Helenin tavoitetta saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä, summaa Helenin tuotannon ja omaisuuden johtaja Timo Aaltonen.

Kolme vaihtoehtoa meriveden lämmöntalteenotolle 

Merivesilämpöpumppulaitoksen vähäpäästöisyys perustuu samaan periaatteeseen kuin muidenkin lämpöpumppujen: lämpöpumput käyttävät sekä sähköä että meriveden lämpöenergiaa lämmön tuotantoon. Lämpöpumput on suunniteltu sijoitettavan Salmisaaren voimalaitosalueelle.

Esiselvityksessä on mukana kolme vaihtoehtoa meriveden lämmöntalteenoton toteuttamiseksi: lyhyt ja pitkä merivesitunneli sekä veden jäätymisen faasimuutoslämmön hyödyntäminen lämmöntuotannossa. Avomerelle yltävä tunneli on haastavista olosuhteista johtuen todennäköisesti toteutettava tunneliporauslaitteistolla, jonka hyödyntäminen Suomessa on harvinaista. Lämmön talteenotossa jäähtyneen veden purkamisen osalta tarkastellaan neljää vaihtoehtoista purkupaikkaa. Kaikkien vaihtoehtojen ympäristövaikutusten arviointi on parhaillaan käynnissä.

Viime talvena avomerellä tehdyt pohjaveden lämpötilaan liittyvät mittaustulokset olivat odotusten mukaiset. Mittauksia toteutetaan tulevallakin talvikaudella tulosten varmistamiseksi.

Strateginen yhteistyökumppani varmistaa vaativan hankkeen sujumisen

Meriveden hyödyntäminen tulevaisuuden lämmöntuotannossa on hyvä esimerkki Helenin suunnitelmasta lisätä uusiutuvan ja muuhun kuin polttamiseen perustuvan energian käyttöä. Hanke on laajuudessaan erittäin vaativa. Osana suunnitteluvaihetta olennaista on selvittää vaihtoehtoisia rakennushankkeen toteutusmuotoja – tämä on tärkeää esimerkiksi riskienhallinnan näkökulmasta. Yhteistoiminnalliset toteutusmuodot, kuten allianssi ja erilaiset, useita toteutusmuotoja yhdistelevät hybridimallit ovat saavuttaneet hyviä tuloksia suurissa ja vaativissa projekteissa. Helen ottaa meriveden lämmöntalteenoton selvityshankkeeseen mukaan strategiseksi kumppaniksi Boost Brothersin.

– Haluamme hyödyntää Boost Brothersin asiantuntemusta vaativien projektien kehityksessä, jotta varmistamme projektin toteutettavuuden sekä osapuolten sitoutumisen yhteisiin tavoitteisiin, kertoo vanhempi projektipäällikkö Saku-Matti Mäki Heleniltä.

Boostilaiset ovat innostuneita yhteistyöstä Helenin kanssa sekä mahdollisuudesta saada olla kehittämässä ratkaisuja merkittävään kestävän kehityksen hankkeeseen.

– Meistä on ollut todella hieno havaita, miten suuri kunnianhimo Helenillä on toimia erinomaisena kumppanina, joka kannustaa innovatiiviseen otteeseen ja johdonmukaisesti tavoitteisiin pääsemiseen, kertoo Boost Brothersin rakennuttamisen asiantuntija Matti Sivunen.

Hankkeessa ollaan tällä hetkellä strategiavaiheessa eikä varsinaista toteutuspäätöstä ole vielä tehty. Alustavan suunnitelman mukaan hankkeen markkinavuoropuhelut käynnistetään loppuvuoden 2021 aikana.

Lisätiedot:

Saku-Matti Mäki, vanhempi projektipäällikkö, puh. 040 752 7045, saku-matti.maki@helen.fi

Matti Sivunen, rakennuttamisen asiantuntija, puh. 040 7515 710, matti.sivunen@boostbrothers.fi

Faktat:

  • Nyt käynnissä oleva hanke meriveden lämmöntalteenotosta perustuu meriveden ympärivuotiseen käyttöön, jolloin kylmimpään vuodenaikaankin lämmön lähteeksi tarvitaan vähintään +2’C-asteista merivettä. Tämä edellyttää meriveden ottopaikkaa kauempaa avomeren syvänteestä. Tarvittavan tunnelin pituus saattaa olla jopa 17–27 kilometriä. Talviajan ulkopuolella hyödynnetään lämpimämmän pintaveden ottoa lähempää rantaa.
  • Veden jäätymisen sisältämää faasimuutoslämpöä on mahdollista hyödyntää kaukolämmön tuotannossa. Tällöin voidaan hyödyntää myös alle +2 C-asteista merivettä, eikä tarvittaisi pitkää meriveden ottotunnelia. Teknologia on kuitenkin kehitysvaiheessa, eikä tällaisia sovelluksia ole toistaiseksi toteutettu teollisessa kokoluokassa.
  • Lämpöpumppulaitos on tavoitteena sijoittaa Salmisaaren energiantuotantoalueelle esimerkiksi maan alle olemassa olevien maanalaisten tilojen yhteyteen. Hanke voidaan toteuttaa myös vaiheittain, jolloin ensimmäisessä vaiheessa lämpöpumput hyödyntäisivät Salmisaaren lähialueilta saatavaa merivettä.
  • Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi -prosessi käynnistettiin kesäkuussa ja YVA-selostus on tavoitteena saada valmiiksi vuoden 2022 aikana.
  • Mikäli projekti päätetään toteuttaa kokonaan tai soveltuvin osin allianssimallilla, allianssin kehitysvaihe on tarkoitus aloittaa vuoden 2022 puolivälin jälkeen.