Gammelbackan uuden koulun hankesuunnitelma on valmistunut

Kuva: Porvoon kaupunki

Gammelbackan koulun hankesuunnitelma määrittelee lähtökohdat koulurakennuksen tarkemmalle suunnittelulle. Boost oli mukana toteuttamassa hankesuunnitelmaa, joka hyväksyttiin Porvoon kaupunginhallituksen kokouksessa helmikuun alussa.

Porvoon Gammelbackan uusi koulu on tarkoitus rakentaa nykyisen monitoimitalon paikalle. Koulun rakentaminen on osa alueen keskustan kokonaisvaltaisia kehittämistoimia, joihin vajaakäyttöisen ja huonokuntoisen Gammelbackan monitoimitalon käytöstä luopuminenkin kuuluu.

– Hanketta on toteutettu Porvoon kaupungin kanssa hyvässä yhteishengessä. Kaikilla osapuolilla on ollut yhteinen tavoite tehdä suunnitelma huolellisesti, koska koulu on koko alueen kehittämisen kannalta keskeisessä roolissa, kertoo hankesuunnitelmaa toteuttamassa ollut vanhempi rakennuttamisen asiantuntija Mika Stenman Boost Brothersilta.

Porvoon kaupunginarkkitehti Markku Partanen kertoo, että yhteistyö Boostin tiimin kanssa on sujunut erinomaisesti.

– Koemme saaneemme hankkeessa aitoa lisäarvoa Boostin kokemuksesta, osaamisesta ja käytössä olevista työkaluista. Hyvin tehdyn pohjatyön ansiosta käyttäjät ja rakennuttajapuoli odottavat jatkosuunnitteluvaihetta positiivisessa ja innostuneen odottavassa hengessä. Monet usein vasta toteutussuunnitteluvaiheessa ratkaistavista asioista on kyetty ratkaisemaan jo hankesuunnitteluvaiheessa, mikä antaa hyvät lähtökohdat jatkolle, Partanen summaa.

Suurelle alakoululle tarve jatkossakin

Hankesuunnittelun aikana Boostin tehtäviin on kuulunut muun muassa kustannuslaskenta ja -ohjaus, aikataulutus, hankesuunnittelutyön ohjaus sekä tilaohjelmat. Työn sisältö ja laajuus ovat täsmentyneet projektin aikana.

­– Alkuun lähdettiin selvittämään koulun, kirjaston ja nuorisotilat sisältävän monitoimitalon hankesuunnitelmaa, mutta lopulta päädyttiin erottamaan ne toisistaan. Koulun osalta suunnitelma on nyt valmis ja Porvoon kaupunki jatkaa monitoimitalossa sijaitsevan kirjaston ja nuorisotilan hankesuunnittelua, toteaa rakennuttamisen asiantuntija Ari Oikari.

Kaupungin nuorisopalveluille ja kirjastolle osoitetaan uudet tilat ennen monitoimitalon purkamista. Peipon koulu puolestaan pysyy toiminnassa uuden koulun rakentamisen ajan.

– Nykyinen Peipon koulu on tullut elinkaarensa päähän ja se vaatisi rankkaa saneerausta. Selvitysten mukaan koulun oppilasmäärät eivät tule tulevaisuudessa laskemaan, joten Gammelbackassa tarvitaan jatkossakin suurta alakoulua, Stenman sanoo.

Suurimpana haasteena hankesuunnittelun aikana oli koulurakennuksen sijoittamiseen ja tilatarpeisiin liittyvät kysymykset, joiden ratkaisemisessa hyödynnettiin Boostin laajaa hankekokemusta.

– Rakentamispaikkaa tarkasteltiin laajasti ja useasta ratkaisuvaihtoehdosta valikoitui paras mahdollinen. Koulun tilatarpeissa puolestaan tuli huomioida erityisopetus- ja pienryhmätilojen keskimääräistä suurempi tarve. Lisäksi liikuntatiloja huomioitiin tavallista laajemmin.

Muiden toimintojen osalta sijoittumista ja tilatarpeita tarkastellaan parhaillaan vireillä olevan Gammelbackan keskuksen asemakaavatyön yhteydessä.

Yleissuunnittelu vauhtiin syksyllä

Uusi koulurakennus sisältää monipuoliset tilat vuosiluokille 1–6 sekä esiopetukselle. Jokaiselle luokka-asteelle tulee kolme rinnakkaisluokkaa ja esiopetukseen kolme ryhmää. Lisäksi kouluun tulee tilat valmistavalle opetukselle ja erityisopetukselle. Yhteensä tilat mitoitetaan 525 lapselle. Ratkaisussa on huomioitu myös tilojen iltakäyttö.

Koulun yleissuunnitteluvaihe päästään alustavan aikataulun mukaan aloittamaan tulevana syksynä, jolloin rakentaminen aloitettaisiin vuonna 2026, ja uuden koulun käyttöönotto tapahtuisi vuoden 2028 alussa.

Varsinainen rakentamispäätös tehdään, kun tarkempi projektisuunnittelu ja rakennusurakan kilpailutus on valmistunut.