Boost Brothersin Jere Viljasen syksyllä 2013 tehdyssä diplomityössä esitellään uusi toimintamalli joustavan kiinteistön suunnitteluun, kannattavuuslaskentaan ja hankintaan. Toimintamallin toimivuus on vahvistettu analysoimalla Järvenpään sosiaali- ja terveyskeskuksen suunnittelun hankintaa

Käyttäjätyytyväisyys on keskeinen osa kiinteistön arvon muodostumista ja sen synnyttämää kassavirtaa. Useissa tutkimuksissa on havaittu, että käyttäjän tyytymättömyys toimitiloihinsa johtaa toimitilojen vakavaan vajaakäyttöön. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla on tällä hetkellä noin miljoona tyhjää toimistoneliötä. Jere Viljasen diplomityössä esitetään kiinteistön kehityksen toimintamalli, joka huomioi käyttäjän muuttuvat tarpeet ja kiinteistön elinkaaren aikaiset joustavuudet.

Tällä hetkellä käytössä olevat päätöksentekoa tukevat investointilaskelmat eivät huomioi kiinteistön joustavien tilaratkaisujen arvoa. Tähän vastauksena työssä esitetään reaalioptiolaskennan malli kiinteistöomistajan päätöksenteon työkaluksi. Esimerkkilaskelmilla osoitetaan, että joustavuuksilla on arvoa ja analyysin tulokset tukevat kiinteistöomistajan päätöksentekoa. Työn ensimmäisenä johtopäätöksenä esitetään, että suunniteltavan kiinteistön kannattavuutta voidaan parantaa käyttöarvoa kehittämällä.
Ohjelmoinnin ja kannattavuusanalyysin lopputuloksena syntyy kiinteistön vaatimusmalli, jonka perusteella voidaan hankkia suunnitteluallianssi. Suunnitteluryhmän hankinta kokonaisuutena yhdessä allianssin yhteisen kannustinmallin kanssa tavoittelee yhteistyötä, jossa kaikki päätökset tehdään hankkeen parhaaksi, eikä yksittäisen yrityksen parhaaksi, kuten on riskinä siilomaisessa hankinnassa. Suunnitteluallinssin onnistumiseksi allianssiorganisaatio voidaan palkita vaatimusten toteutumisten mukaan muodostettavalla kaupallisella mallilla. Työn toisena johtopäätöksenä esitetään, että suunnitteluallianssi on kokonaistaloudellisesti edullisin hankintatapa kiinteistön suunnitteluun, jos käyttäjän prosesseja ei tunneta tai ne muuttuvat suunnittelun aikana.

Työn suurimpana merkityksenä on uuden toimintamallin esittely työkaluineen, joita ollaan jo soveltamassa käytäntöön. Rakennusala on jäänyt tuottavuuden kehityksessä jo pitkään muiden teollisuuden alojen varjoon, joten uusien toimintatapojen kehittäminen on alalle tervetullutta. Jere Viljasen diplomityössä on esitetty uudenlainen prosessi kiinteistökehitykseen, jossa käyttäjäprosessien muutokset suunnittelun aikana voidaan ottaa tehokkaasti huomioon.