Boost fasilitoimassa Vantaan Energian jätevoimalan laajennusprojektin haltuunottoa

Vantaan Energian tavoitteena on saavuttaa fossiiliton energiantuotanto. Syksyllä 2022 valmistuva Vantaan Energian jätevoimalan laajennus on yksi tärkeä askel kohti tätä tavoitetta. Laajennuksen käyttöönoton myötä Vantaan Energia saa lisäkapasiteettia kotimaisen kierrätykseen kelpaamattoman energiajätteen energiahyötykäyttämiselle.

Boost Brothers on toiminut fasilitaattorina jätevoimalan laajennuksen haltuunottoprosessissa, joka toimii Vantaan Energialla malliesimerkkinä voimalaitosten sisäisten haltuunottojen osalta. Haltuunottoprosessi varmistaa voimalaitoskiinteistön sujuvan käyttöönoton. Yhteisenä tavoitteena on ollut luoda haltuunottoprosessi, jota voi jatkossakin hyödyntää vastaavissa hankkeissa.

Haltuunottoprosessia luomassa

Keväällä 2022 alkaneen haltuunottoprojektin tuloksena on syntynyt Boost Brothersin ja Vantaan Energian käyttö- ja huoltohenkilöstön kanssa yhdessä kehitetty toimintamalli siitä, miten haltuunotto tehdään hallitusti uuden voimalaitoksen osalta. Laajennuksen haltuunotto suoritetaan samanaikaisesti käyttöönoton kanssa, joten haltuunottoprosessi on suunniteltava mahdollisimman tehokkaaksi.

Mallina toiminnassa on käytetty Boostin luomaa fasilitointipohjaa. Projektin alussa järjestettiin kolme työpajaa, joista saatujen tulosten kautta on saatu luotua toimintamalli ja sitä kuvaava kattava haltuunottodokumentti, johon on kirjattu kaikki haltuunoton tehtävät sekä vastuut.

Fasilitaattorin roolissa Boost on suorittanut muun muassa projektin organisoinnin ja aikataulutukset, työpajojen valmistelut ja toteutuksen, avainhenkilöiden haastattelemisen sekä tulosaineiston koonnin, analysoinnin ja esittelyn.

Prosessin dokumentointi on tärkeää alusta loppuun, jolloin prosessia voidaan jalostaa seuraavaan kertaan ja hankkeesta jää muistijälki myöhemmäksi tarvittaessa.

Onnistuneen haltuunottoprosessin avaintekijät

Jätevoimalaitoksella on tällä hetkellä menossa koekäyttöaika ja laajennuksen kaupallinen käyttö alkaa vielä ennen vuoden loppua.

Haltuunoton tehtäviä seurataan noin kuukauden välein esimerkiksi seurantatyöpajoissa, joissa seurataan tehtävien toteumia, kirjataan ylös tehdyt tehtävät, tarvittaessa tarkennetaan tehtäviä ja sovitaan mahdollisista ongelmista, joita on ilmennyt.

Haltuunottoprosessin onnistumisen arvioinnissa tarkastellaan, kuinka tilaajan keskeiset tavoitteet ja avainhenkilöt ovat huomioituna toteutuksessa. Onnistunut haltuunottoprosessi vaatii myös sen, että käyttöönoton vaiheet ja haasteet on systemaattisesti tunnistettu ja niiden toimenpiteet on sovittu.

Boostin projektipäällikkönä toimiva rakennuttamisen asiantuntija Kennet Lundström kertoo haltuunottoprojektin tunnelmista loppusuoralla:

”Erityisen tärkeää onnistuneessa haltuunotossa on viestintä ja vuorovaikutus. On luotava ympäristö ja ilmapiiri, joka mahdollistaa tehokkaan, matalan kynnyksen vuoropuhelun niin toteuttavan, käyttävän sekä huolto- ja ylläpitoryhmien välillä.

Onnistumisen avaimia ovat dokumentointi, tehtävien vakiointi ja varmistusprosessi sekä kohdennettu, riittävä resursointi. Nämä ovat todella hyvällä tasolla Jätevoimalan laajennus -hankkeessa, jossa Vantaan Energia on tehnyt upeaa työtä.”