Vantaan kaupungin, kuten kaikkien isojen kaupunkien, tärkeänä ja haasteellisena tehtävänä on arvioida yksittäisiä kiinteistöihin kohdistuvia investointeja koko kaupungin näkökulmasta. Ongelman ratkaisemiseksi Vantaan kaupunki käynnisti vuoden 2015 alussa projektin yhdessä Boost Brothers Oy:n kanssa. Projektissa kehitettiin malli tarkastelujen toteuttamiseksi, kiinteistöjen muodostamien verkkojen kehittämistarpeiden tunnistamiseksi sekä erilaisten kiinteistöjen kehitysvaihtoehtojen tuottamiseksi.

Lähtökohtana kiinteistöjen kunnon systemaattinen tutkiminen

Kehitetyssä mallissa lähtökohtana on tarkasteltavien kiinteistöjen kunnon systemaattinen tutkiminen. Kunnon mukaisesti arvioidaan kiinteistöjen peruskorjaustarpeet ja ajoitukset. Kun peruskorjaustarve on tiedossa, arvioidaan kiinteistöjen käytön tarve alueella. Tarkastelu tehdään mm. väestöennusteiden, saavutettavuuden ja käyttäjien toiminnan tutkimisen avulla. Mikäli kiinteistöjen nykyinen käyttö ja alueen tarve eivät kohtaa, tuotetaan erilaisia investointiratkaisuvaihtoehtoja tilanteen parantamiseksi.

Tavoitteena oppimisen tukeminen rakennusten avulla

Investoinnit ovat suuri mahdollisuus toiminnan kehittämiselle esimerkiksi kouluissa. Vantaalla uudet ja peruskorjattavat koulutilat tullaan rakentamaan uutta oppimista tukevan pedagogian mukaisesti. Tavoitteena on tilojen ja teknologian tehokas hyödyntäminen sekä uudenlaisten oppimisympäristöjen luominen. Uudessa oppimisessa korostuu opettajan rooli ohjaajana ja oppilaan oma aktiivisuus oppimisessa, ja oppimistilojen laajeneminen luokkahuoneiden ulkopuolelle.

Selvitykset käsittivät merkittävän osan kiinteistökannasta ja niissä haluttiin erityisesti kuunnella kiinteistöjen käyttäjiä

Selvityksissä tarkasteltiin Länsi- ja Keski-Vantaan ja Korson koulujen sekä Korso-Koivukylä -alueen päiväkotien peruskorjaus- ja investointitarvetta sekä investointien ajoitusta. Selvityksen kohteena olevien rakennusten yhteenlaskettu pinta-ala ylittää 100 000 m2. Selvitysten perusteella tunnistettiin, että Länsi-Vantaan ja Korson alueen kouluverkkoja voidaan merkittävästi kehittää asukkaiden tarpeita paremmin vastaaviksi. Selvityksessä luotiin ratkaisuvaihtoehtoja, jotka olivat kaupungin investointikaton mukaisia, vähensivät kaupungin kiinteistöihin kohdistuvaa korjausvelkaa sekä tukivat uuden oppimisen mukaisia tilaratkaisuja.

Lisätietoja:

Matti Sivunen, Boost Brothers Oy