Boost Brothers mukana kirittämässä KIRA-alan innovaatiohankintoja Innovation Broker -toiminnassa

Innovation Broker -toimintamallin tarkoitus on edistää organisaatioita innovatiivisten hankintojen toteuttamisessa. Boost Brothers toimii hankkeessa kiinteistö- ja rakennusalan asiantuntijana ja vastaa sparrauksen toteutuksesta.

Boost Brothers valittiin Innovation Broker -hankkeeseen palveluntuottajaksi kaudelle 2023–2024. Hanke toteutetaan yhteistyössä Business Finlandin kanssa. KEINO vastaa Innovation Brokerin koordinoinnista.

Innovation Broker eli “innovaatiovälittäjä” on kansainvälinen konsepti, jonka tarkoitus on kasvattaa innovatiivisten hankintojen määrää ja laatua. Toiminnan tavoitteena on tukea organisaatioita innovatiivisen hankinnan suunnittelussa ja valmistelussa.

Boostin rooli hankkeessa on toimia kiinteistö- ja rakennusalan asiantuntijana, joka toteuttaa ja kehittää sparrauspalveluita innovatiivisten hankintojen tueksi.

Boost oli mukana myös hankkeen pilotointivaiheessa vuosina 2021–2022. Innovation Brokerin pilottivaiheessa testattiin alustavaa versiota julkista innovaatiodataa kokoavasta työkalusta, jonka kehitys jatkuu vuonna 2023.

Sparrausta innovatiivisten hankintojen valmisteluun

Innovation Broker -hankkeessa tarjottavia palveluita yhdistää pyrkimys lisätä hankintayksiköiden ja potentiaalisten toimittajien välistä vuoropuhelua ja tiedonkulkua. Palveluihin kuuluu muun muassa digisparraus, hankintamenettelyn valinnan tuki, markkinavuoropuhelun tuki, markkinaselvitys/tarpeiden ja innovaatioiden matchmaking, rahoitusmahdollisuuksien kartoitus, tavoitteiden kirkastaminen sekä vaatimusmäärittelyjen laatimisen tuki.

KIRA-alalla esimerkiksi markkinavuoropuhelun tuen avulla löydetään uusia näkökulmia ja malleja markkinavuoropuhelun käymiseen. Palvelun tavoitteena on tunnistaa parhaat tavat käydä markkinavuoropuhelua sparrattavan hankinnan osalta ja kehittää käytäntöjä, joiden myötä ne tukevat hankinnan valmistelua tilaajaa ja tarjoajia hyödyttävällä tavalla. Osana palvelua voidaan myös järjestää markkinavuoropuheluja.

Markkinaselvitys eli tarpeiden ja innovaatioiden matchmaking puolestaan tukee organisaatioita markkinatilanteen kokonaiskuvan muodostamisessa. Palvelun avulla tunnistetaan erilaisia lähteitä hyödyntäen potentiaalisia palveluntarjoajia, joilla olisi mahdollisuus vastata hankintayksikön kehitystarpeisiin. Markkinaselvitys tukee tavoitteiden ja kriteerien laatimista ja toimii myös markkinavuoropuheluiden järjestämisen tukena.

Tavoitteiden kirkastaminen puolestaan tukee asiakasta hankinnan tavoitteiden kirkastamisessa ja hankinnan kokonaisuuden / kohteen tarkentamisessa.

Mukaan pääsee avoimen haun kautta

Asiakkaat valitaan Innovation Broker -hankkeeseen avoimen haun kautta, joka löytyy KEINOn nettisivuilta. Asiakkaaksi voi hakea innovatiivisia KIRA-alaan kohdistuvia hankintoja suunnittelevat organisaatiot, joissa on tarvetta ulkopuoliselle asiantuntijalle hankinnan valmisteluvaiheessa. Sparrauksen tarkemmasta sisällöstä sovitaan asiakaskohtaisesti hakuvaiheen jälkeen.

Innovation Broker toimintaa koordinoi Business Finland, joka on yksi KEINO-konsortion jäsenistä. Business Finlandin roolina on vauhdittaa ja tukea hankintayksiköiden verkottamista liiketoimintaekosysteemeihin ja yritysverkostoihin sekä tuottaa tietoa ja esimerkkejä siitä, miten hankinnat voivat toimia markkinoiden avaajina.

Innovation Broker -toimintamallin kehittäminen Suomeen ja vuosina 2021–2022 toteutettu pilottihanke on osa Hankinta-Suomi -ohjelman tavoitteiden toteutusta.

Lue lisää Innovation Broker -hankkeesta: https://www.hankintakeino.fi/fi/palvelut/innovation-broker

 

Boostilla lisätietoja Innovation Broker sparrauksesta antaa:

Petro Pöyhönen, petro.poyhonen@boostbrothers.fi, puh. 040 660 4175